ЗАПОВЕД

№  РД – 159

с. Никола Козлево, 25.05.2024 г.

Във връзка с произвеждането на насрочените на 09 юни 2024 година избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, т. 7 от Решение № 3343 – ЕП/НС от 21.05.2024 год. на ЦИК


Н А Р Е Ж Д А М :

1. Образувам 1 /една/ секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Никола Козлево.

2. Утвърждавам адреса на помещението, което ще използва, обхвата и нейния номер, както следва:

Секция №

Обхват на секцията

Адрес

014

На територията на Община Никола Козлево

Пл. „23ти септември” № 5

ет. 2, Заседателна зала  № 1

3. Настоящата заповед да бъде публикувана в Раздел „Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители - 2024” на сайта на община Никола Козлево – www.nikolakozlevo.bg и на таблото за обяви в сградата на общината с административен адрес: с. Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5.

4. Копие от заповедта да се изпрати на РИК – Шумен.

5. С оглед осигуряване на необходимата охрана, безопасност и съдействие, настоящата заповед да се сведе до знанието на Началника на РУ – Каолиново и Началника на РС „ПБЗН” – Каолиново;

6. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината.

Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересовани лица пред областния управител на Област Шумен в тридневен срок от обявяването й.

ИСМАИЛ ИБРЯМ

Кмет на Община Никола Козлево