Публичен регистър по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)


Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – виж тук

Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ – виж тук


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подалите декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

Име

Фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Рег. №

ал. 1, т. 1

ал. 1, т. 3

Петър

Димитров

Секретар

001 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Венцислав

Панайотов

Финансов контрольор

НАПУСНАЛ

002 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Антония

Колева

Секретар на МК БППМН

003 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Силвия

Славова

Главен архитект

НАПУСНАЛА

004 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Иванка

Найденова

Директор на Дирекция „ФСД и АО“

005 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Мешуря

Мехмед

Главен счетоводител

006 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Нежля

Кямилова

Юрисконсулт

007 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Севгин

Ахмед

Старши експерт

008 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Мюлкие

Ахмед

Старши експерт

ОСВОБОДЕНА

009 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Николай

Славов

Старши експерт

010 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Хатидже

Назиф

Главен специалист „Банкови операции“

011 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Мехмед

Сабри

Главен специалист „ТРЗ и бюджет“

012 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Синан

Халим

Старши специалист „Счетоводство“

НАПУСНАЛ

013 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Димитричка

Иванова

Старши специалист „Счетоводство и каса“

014 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Мевлида

Мехмед

Старши специалист „АО“

Старши специалист „МДТ“

015 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Наташа

Стоянова

Специалист „Счетоводство“

НАПУСНАЛА

016 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Емине

Коджа Апти

Специалист „ГРАО“

Специалист „АО“

017 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Таня

Иванова-Христова

Старши експерт

018 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Бюлент

Юмер

Старши експерт

НАПУСНАЛ

019 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Йордан

Добрев

Главен специалист „ИКНС“

020 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Рейхан

Юсуф

Главен специалист „УТНС“

021 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Елена

Христова

Главен специалист „МДТ“

022 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Хюсеин

Якуб

Главен специалист „ЗПКОП“

НАПУСНАЛ

023 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Айлин

Мехмедова

Главен специалист „Деловодство“

024 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Неджмедин

Адем

Главен специалист „Общинско имущество“

025 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Хасан

Мехмед

Главен специалист „Автопарк“

026 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Джеват

Мехмед

Главен специалист „ТСК“ ИРМ с. Вълнари, НАПУСНАЛ

027 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Али

Джевдет

Главен специалист „ТСК“ ИРМ с. Пет могили

028 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Гюнайдън

Хамид

Главен специалист „ТСК“ ИРМ с. Църквица

029 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Ердем

Ямук

Старши специалист „МДТ“

НАПУСНАЛ

030 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Февзия

Ахмед

Старши специалист „МДТ“

031 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Даниела

Колева

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Цани Гинчево

032 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Билгине

Шюкрю

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Хърсово

НАПУСНАЛА

033 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Джансу

Али

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Ружица

034 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Бахрие

Сали

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Крива река

035 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Незиха

Аптула

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Каравелово

036 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Десислава

Господинова

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Красен дол, НАПУСНАЛА

037 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Айхан

Ахмед

Специалист „УТ“

НАПУСНАЛ

038 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Йовко

Христов

Специалист „Европроекти, обществени поръчки и ИТ“

039 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Мюждет

Шабан

Специалист „Екология и опазване на горите“

040 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Емине

Коджа Апти

Специалист „Протокол на ОбС“

017 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Етям

Етям

Специалист „Младежки дейности и спорт“

041 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Хасан

Али

Портиер

Шофьор

042 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Неждет

Реджеб

Шофьор

Портиер, НАПУСНАЛ

043 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Борис

Добрев

Кметски наместник на с. Векилски

ОСВОБОДЕН

044 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Деница

Георгиева

Старши специалист „ГРАО“

045 от 30.05.2018 г.

изтегли

 

Сечкин

Ибрям

Специалист „Общинска собственост“, НАПУСНАЛ

046 от 02.07.2018 г.

изтегли

 

Добромир

Бояджиев

Главен архитект

047 от

09.10.2018 г.

изтегли

 

Красимира

Радева

Специалист „Етнически и интеграционни въпроси и СД“

048 от 01.11.2018 г.

изтегли

 

Бюлент

Юмер

Старши експерт

НАПУСНАЛ

049 от 15.01.2019 г.

изтегли

 

Иван

Иванов

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Цани Гинчево, НАПУСНАЛ

050/ от 08.04.2019 г.

изтегли

 

Сечкин

Ибрям

Специалист „Общинска собственост“, НАПУСНАЛ

051 от 01.06.2019 г.

изтегли

 

Халисе

Ибрям

Специалист „ЗПКОП“ НАПУСНАЛА

052 от 15.08.2019 г.

изтегли

 

Маргарита

Иванова

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Цани Гинчево

053/ от 16.09.2019 г.

изтегли

 

Юджел

Сюлейман

Портиер НАПУСНАЛ

054/ от 15.11.2019 г.

изтегли

 

Феим

Насъф

Зам.-Кмет

055/ от 19.11.2019 г.

изтегли

 

Иван

Иванов

Зам.-Кмет

056/ от 19.11.2019 г.

изтегли

 

Борис

Добрев

Кметски наместник на с. Векилски

 

057 от 19.11.2019 г.

изтегли

 

Бюлент

Шабан

Специалист „Общинска собственост“

058 от 22.11.2019 г.

изтегли

 

Сезер

Юлми

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Хърсово

059/ от 22.11.2019 г.

изтегли

 

Янка Минчева

Старши специалист „Счетоводство“

НАПУСНАЛА

060/ от 10.12.2019 г. изтегли
Десислава Господинова Кметски наместник на с. Красен дол 061/ от 16.12.2019 г. изтегли
Себатин Исмаил Специалист „ТСК“ ИРМ с. Вълнари 062/ от  03.01.2019 г. изтегли
Янка Минчева Директор Дирекция "ФСД и АО" 063/ от 18.02.2020 г. изтегли
Фатме Ибраим Специалист "Човешки ресурси" 064/ от 24.02.2020 г. изтегли
Джелал Сюлейман Шофьор 065/ от 09.03.2020 г. изтегли
Нелин Кязим Специалист "Счетоводство" 066 от 25.03.2020 г. изтегли
Емине Назиф Специалист "Счетоводство" 067 от 04.06.2020 г. изтегли
Бинас Рахим Специалист „ТСК“ ИРМ с. Църквица 068 от 08.06.2020 г. изтегли
Айлин Мехмедова Специалист "Счетоводство" 069 от 22.06.2020 г. изтегли
Айля Раим Специалист "Общинска собственост" 070 от 14.09.2020 г. изтегли
Нихат Мехмед Специалист "Защита на потребителя и контрол на общински пазари" 071 от 14.09.2020 г. изтегли
Валери Ангелов Специалист "Устройство на територията" 072 от  08.01.21 г. изтегли
Бюлент Юмер

Специалист "Образование и култура"

НАПУСНАЛ

073 от 05.02.2021 г. изтегли
Небает Енверова Специалист "Счетоводство" 074 от 15.02.2021 г. изтегли
Бюлент Юмер Директор Дирекция УТ, СпД и ЕП 75 от 01.04.2021 г. изтегли
Мерлин Ремзиева Финансов контрольор 76 от 01.04.2021 г. изтегли

 

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок - няма