Публичен регистър по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)


Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – виж тук

Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ – виж тук


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подалите декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

Име

Фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Рег. №

ал. 1, т. 1

ал. 1, т. 3

Петър

Димитров

Секретар

001 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Антония

Колева

Секретар на МК БППМН

003 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Мешуря

Мехмед

Главен счетоводител

006 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Нежля

Кямилова

Юрисконсулт

007 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Севгин

Ахмед

Старши експерт

008 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Николай

Славов

Старши експерт

010 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Мехмед

Сабри

Главен специалист „ТРЗ и бюджет“

012 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Димитричка

Иванова

Старши специалист „Счетоводство и каса“

014 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Емине

Коджа Апти

Специалист „ГРАО“

Специалист „АО“

017 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Таня

Иванова-Христова

Старши експерт

018 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Йордан

Добрев

Главен специалист „ИКНС“

020 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Рейхан

Юсуф

Главен специалист „УТНС“

021 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Елена

Христова

Главен специалист „МДТ“

022 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Айлин

Мехмедова

Главен специалист „Деловодство“

024 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Хасан

Мехмед

Главен специалист „Автопарк“

026 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Джансу

Али

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Ружица

034 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Бахрие

Сали

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Крива река

035 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Незиха

Аптула

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Каравелово

036 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Йовко

Христов

Специалист „Европроекти, обществени поръчки и ИТ“

039 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Емине

Коджа Апти

Специалист „Протокол на ОбС“

017 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Етям

Етям

Специалист „Младежки дейности и спорт“

041 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Хасан

Али

Портиер

Шофьор

042 от 02.04.2018 г.

изтегли

 

Деница

Георгиева

Старши специалист „ГРАО“

045 от 30.05.2018 г.

изтегли

 

Добромир

Бояджиев

Главен архитект

047 от

09.10.2018 г.

изтегли

 

Красимира

Радева

Специалист „Етнически и интеграционни въпроси и СД“

048 от 01.11.2018 г.

изтегли

 

Маргарита

Иванова

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Цани Гинчево

053/ от 16.09.2019 г.

изтегли

 

Феим

Насъф

Зам.-Кмет

055/ от 19.11.2019 г.

изтегли

 

Иван

Иванов

Зам.-Кмет

056/ от 19.11.2019 г.

изтегли

 

Борис

Добрев

Кметски наместник на с. Векилски

 

057 от 19.11.2019 г.

изтегли

 

Сезер

Юлми

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Хърсово

059/ от 22.11.2019 г.

изтегли

 

Десислава Господинова Кметски наместник на с. Красен дол 061/ от 16.12.2019 г. изтегли
Янка Минчева Директор Дирекция "ФСД и АО" 063/ от 18.02.2020 г. изтегли
Фатме Ибраим Специалист "Човешки ресурси" 064/ от 24.02.2020 г. изтегли
Джелал Сюлейман Шофьор 065/ от 09.03.2020 г. изтегли
Нелин Кязим Специалист "Счетоводство" 066 от 25.03.2020 г. изтегли
Емине Назиф Специалист "Счетоводство" 067 от 04.06.2020 г. изтегли
Бинас Рахим Специалист „ТСК“ ИРМ с. Църквица 068 от 08.06.2020 г. изтегли
Айля Раим Специалист "Общинска собственост" 070 от 14.09.2020 г. изтегли
Нихат Мехмед Специалист "Защита на потребителя и контрол на общински пазари" 071 от 14.09.2020 г. изтегли
Валери Ангелов Специалист "Устройство на територията" 072 от  08.01.21 г. изтегли
Небает Енверова Специалист "Счетоводство" 074 от 15.02.2021 г. изтегли
Бюлент Юмер Директор Дирекция УТ, СпД и ЕП 75 от 01.04.2021 г. изтегли
Незиха Абит ТСК ИРМ с. Ружица 78 от 01.03.2022 г. изтегли
Виждан Адем Специалист "Счетоводство" 79 от 01.04.2022 г. изтегли
Илхан Хюсеин Специалист „АО“ 81 от 01.07.2022 г. изтегли
Илхан Хюсеин Специалист „Протокол на ОбС“ 82 от 01.07.2022 г. изтегли
Васви Али Шофьор 83 от 01.07.2022 г. изтегли
Манол Маринов Шофьор 84 от 02.09.2022 г. изтегли
Якуб Осман Специалист "МДТ" 85 от 16.12.2022 г. Изтегли

 

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок - няма