Административни услуги обект на КАО

 

 

Административни услуги, предоставяни от общините, в чиито процедури се изискват документи, издавани от общини

Наименование на

услугата

Изискуеми документи в процеса по предоставяне на услугата, които се издават от общините и следва да отпаднат

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1.

Възстановяване или промяна на име

 1. Копие от акт за раждане и копие от акт за граждански брак;
 2. Удостоверение за раждане или граждански брак.

2.

Издаване на удостоверение за наследници

 1. Препис- извлечение от акт за смърт.

3.

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)

 1. Препис- извлечение от акт за смърт на родител;
 2. Удостоверение за наследници;
 3. Удостоверение за родствени връзки – конкретизират се при подаване на молбата според случая.

4.

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 1. Документ за гражданско състояние.

5.

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

 1. Настанителна заповед или договор за наем за общинско жилище.

6.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

 1. Удостоверение за семейно положение (при необходимост).

7.

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

 1. Справка по регистрите за гражданското състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето;
 2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверението за раждане от български орган.

Административно- технически услуги „Общинска собственост”

8.

Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

 1. Удостоверение от ОП „Общински имоти”;
 2. Удостоверение за наследници при починал родител;
 3. Удостоверение, че наемното правоотношение за общинско жилище, в което са били настанени като общински наематели, не е прекратено;
 4. Удостоверение за постоянен или настоящ адрес на поне един член от семейството/ домакинството без прекъсване за последните 10 години;
 5. Удостоверение за наличие или липса на задължения към общинския бюджет.

9.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

 1. Копие от актуална скица.

10.

Издаване на заповед за изземване на имот

 1. Скица на имота – съгласно чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за установяване на неправомерното ползване, кметът служебно изисква информация от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, или от регионалните му териториални структури и/или  от общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите, съответно от службата по геодезия, картография и кадастър.

Административно- технически услуги „Устройство на територията”

11.

Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

 1. Удостоверение за наследници (при необходимост);
 2. Документ за собственост и др. – стара скица, строителни книжа, стар документ за идентичност.

12.

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

 1. Схема, одобрена от Главния архитект на общината за държавни и общински имоти;
 2. Скица – извадка от действащ подробен устройствен план;
 3. Копие от документ за собственост на имота, в който се иска разполагане на преместваемия обект – в случаите, когато се заявява поставяне на преместваем обект в имот, който не е общинска собственост;
 4. Конструктивно становище;
 5. Удостоверения за липса на задължения на заявителя по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

13.

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

 1. Скица с виза за проектиране, издадена от Главния архитект на общината или ПУП.

14.

Изготвяне на справки на заинтересовани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

 1. Удостоверение за наследници (в определени случаи).

15.

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

 1. Удостоверение за наследници – при наследствен имот;
 2. Скица от действащия кадастрален план или кадастрална карта;
 3. Скица – извадка от действащ ПУП.

16.

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план

 1. Скица от действащия кадастрален план или кадастрална карта;
 2. Удостоверение за наследници;

17.

Одобряване на подробен устройствен план

 1. Скица от действащия кадастрален план или кадастрална карта;
 2. Административен акт по чл. 129 от ЗУТ/ Мотивирано предписание по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ.

18.

Издаване скица – виза за проучване и проектиране

 1. Извадка от действащия план на застрояване;
 2. Разрешение за строеж или разрешение за ползване на строежа (копия), който ще се преустройва;
 3. Удостоверение за наследници.

19.

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

 1. Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или скица – копие от действащ ПУП;
 2. Служебна бележка за липса на задължения към общината;
 3. Доклад за съответствие по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ, при наличие на такъв;
 4. Удостоверение за наследници – при необходимост.

20.

Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж

 1. Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или скица – копие от действащ ПУП;
 2. Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала” от администрацията, която съхранява съответната оригинална преписка;
 3. Констативен протокол от проверка;
 4. Удостоверение за наследници – при необходимост.

21.

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)

 1. Разрешение за строеж;
 2. Документ за собственост.

22.

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 1. Разрешение за строеж;
 2. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (ако строежът е започнал).

23.

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

 1. Разрешение за строеж;
 2. Оценка за съответствието на инвестиционен проект;
 3. Инвестиционни проекти по съответните части, касаещи промяната.

24.

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

 1. Разрешение за строеж;
 2. Инвестиционни проекти, протоколи за откриване на строителна площадка.

25.

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

 1. Разрешение за строеж;
 2. Удостоверение за наследници – при необходимост.

26.

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

 1. Удостоверение за наследници – при необходимост;
 2. Конструктивно становище.

27.

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

 1. Удостоверение за наследници.

28.

Вписване в регистъра на технически паспорт на строежа

 1. Копие от разрешение за строеж.

29.

Издаване на скици за недвижими имоти

 1. Удостоверение за наличие или липса на задължения.

30.

Попълване/ проверка на кадастрален план

 1. Удостоверение за наследници – при необходимост.

31.

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизирани територии

 1. Удостоверение за наследници.

32.

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

 1. Удостоверение за наличие или липса на задължения;
 2. Сключен договор с общината по Закона за общинската собственост (договор за наем, договор за учредено право на ползване и др.).

33.

Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

 1. Копие от действаща регулация или проектна регулация;
 2. Удостоверение за наличие или липса на задължения.

34.

Удостоверение за административен адрес на поземлен имот

 1. Разрешение за строеж;
 2. Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Административни услуги „Контрол по строителството”

35.

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 1. Проектна документация с оригинална скица (виза);
 2. Строително разрешение и заверена Заповедна книга;
 3. Протокол за откриване на строителна площадка.

Административни услуги „Кадастър”

36.

Проверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

 1. Удостоверение за наличие или липса на задължения;
 2. Удостоверение за наследници (копие) – при наследствен имот.

37.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

 1. Копие от скица или подробен устройствен план;
 2. Удостоверение за наличие или липса на задължения;
 3. Удостоверение за наследници (при необходимост).

38.

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

 1. Удостоверение за наличие или липса на задължения;
 2. Съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя;
 3. Протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя;
 4. Договор с Общината за поставяне на рекламата.

39.

Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

 1. Удостоверение за наличие или липса на задължения;
 2. Съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя;
 3. Протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя;
 4. Договор с Общината за поставяне на рекламата;
 5. Констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение (чл. 16, ал. 1 и 2 от Наредбата).

Административни услуги „Селско стопанство и екология”

40.

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

 1. Удостоверение за наследници (ако се иска удостоверение за наследодател).

41.

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

 1. Удостоверение за наследници;
 2. Копие от разрешение за отсичане.

42.

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

 1. Удостоверение за наследници (когато искането е от наследник на имота).

43.

Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

 1. Копие от Разрешение за строеж.

Административни услуги „Зелена система”

44.

Издаване на разрешение за преместване на растителност

 1. Удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен.

Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт”

45.

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

 1. Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината.

46.

Издаване на удостоверение за утвърдена категория на заведения за хранене и развлечения, и места за настаняване

 1. Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината;
 2. Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

Административни услуги „Местни данъци и такси”

47.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

 1. Скица на имота, с изключение на общините, в които няма одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри;
 2. Удостоверение за степен на завършеност на строежа.

48.

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

 1. Удостоверение за наследници.

49.

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

 1. Удостоверение за наследници.

50.

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху превозните средства

 1. Удостоверение за наследници..

51.

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищни имоти, придобити от предприятия

 1. Скица на имота, с изключение на общините в които няма одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.

Административни услуги „Социални дейности”

52.

Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на персонални пенсии

 1. Акт за смърт;
 2. Удостоверение за раждане на детето;
 3. Удостоверение за наследници.

 

Приложение 1

Приложение 2