Предоставяни административни услуги

Таблица с административни услуги

 

 

N:

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА/ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ТАКСА

/ако е приложимо/

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

 

 

 

 

1

1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

чл. 43, ал. 6 и чл. 40, ал.1 от ЗГР

 

- лична карта на родителите

 

Без такса

2

2. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

чл. 88 ал. 1 от ЗГР

Веднага

Лична карта, попълнено заявление,документ за платена такса.

4.00лв

3

3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

чл. 40 ал. 1 и чл. 53 от ЗГР

 

 

    След сключване на брака

- Медицински свидетелства на встъпващите в брак;

- Документ за самоличност за встъпващите в брак;

- Документ за самоличност на двамата свидетели;

- Съдебно решение за развод на встъпващите във втори и по-следващ брак;

- Преведен и легализиран документ за семейно положение на чужд гражданин;

- Попълнено заявление по образец;

 

Без такса

4

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

чл. 88 ал. 1 от ЗГР

Веднага

Лична карта, документ за платена такса.

4,00 лв

5

5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

чл. 40 ал. 1 от и чл.88 ал.1 от Закона за гражданската регистрация

Веднага

- лична карта на наследник

Без такса

6

6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

чл. 40 ал. 1 от закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта на наследник

 

3.00лв

7

7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

чл. 88 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта на един от наследниците.

5.00лв

8

8. Издаване на удостоверение за наследници

чл. 24 ал. 2 и чл. 106 ал.1 т.1 от Закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта на един от наследниците , заявление по образец

3.00лв.

9

9. Издаване на удостоверение за семейно положение

чл. 24, ал.2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта на един от семейството , устно заявление

3.00лв

10

10. Издаване на удостоверение за родствени връзки

чл. 24, ал.2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта на един от семейството , устно заявление

3.00 лв

11

11. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство

чл. 110 от Семейния кодекс

 

Уведомление от родствениците на лицата или от кметството за учредяване на настойничество или попечителство,сведение за лицата за настойници или попечители

БЕЗ ТАКСА

12

12. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице

чл. 24, ал.2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта,заявление по образец

3.00лв

13

13. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

чл. 24, ал.2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта ,данни за чужденеца

3.00лв.

14

14. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

чл. 24, ал.2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта ,данни за чужденеца

3.00лв

15

15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес

чл. 24, ал.2, чл.95 и чл. 106 от закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта

3.00лв

16

16. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

чл. 24, ал.2, чл.95 и чл. 106 от закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта

3.00лв

17

17. Заверка на удостоверение за постоянен адрес

чл. 24, ал.2, чл.95 и чл. 106 от закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта

3.00лв

18

18. Издаване на удостоверение за настоящ адрес

чл. 24 ал. 2, чл. 91 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта

3.00лв

19

19. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

чл. 24 ал. 2, чл. 91 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта

3.00лв

20

20. Заверка на удостоверение за настоящ адрес

чл. 24 ал. 2, чл. 91 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта

3.00лв

 

Следваща----->