Страница втора от таблицата с административни услуги

 

21

21. Припознаване на дете

чл. 36 от Семейния кодекс

Веднага

лични карти на родителите,заявление за припознаване

4,00 лв

22

22. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

чл.106 от Закона за гражданската регистрация и Правилника за легализациите, заверките и преводите ПМС 184/1958 изм. и доп.76 , 83, 90 г.

Веднага

Лична карта и документ за заверка

15.00лв

23

23. Възстановяване и промяна на име

чл. 19а от закона за гражданската регистрация.

До 1 месец

Лична карта, удостоверение за раждане,заверено копие от регистъра на актовте за раждане

5.00лв

24

24. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние

чл. 74 и чл. 76 от Закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта,съдебно решение

Без такса

25

25. Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

чл. 80 и чл. 88 от Закона за гражданската регистрация

Веднага

Лична карта на заявителя

3.00лв

26

26. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

чл. 69, чл.70 и чл.72 от Закона за гражданската регистрация

7 работни дни

Лична карта , преведени и легализирани актове съставени в чужбина

БЕЗ ТАКСА

27

27. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или на лице без гражданство

чл. 3 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

до 3 работни дни

Карта на чужденец за постоянно пребиваване в РБългария

Без такса

28

28. Установяване на наличие на българско гражданство

чл. 39 от Закона за българското гражданство

до 7 работни дни

Копие от регистъра на актовете за раждане,заявление по образец за установяване на българско гражданство

БЕЗ ТАКСА

29

29. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции

чл. 7 и чл.106/1/ т.2 от Закона за гражданската регистрация

до 3 работни дни

Лична карта, заявление по образец

5,00 лв.

30

30. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО”

на чл. 11 от Закона за гражданската регистрация

до 7 работни дни

Заявление

без такса

31

31. Присвояване на ЕГН

чл. 11 от Закона за гражданската регистрация

до 7 работни дни

Удостоверение за раждане от чужбина с апостил,личните карти на родителите

без такса

32

32. Промяна на ЕГН на български гражданин

чл. 11 от Закона за гражданската регистрация

 

 

 

33

33. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години

чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

 

Заявление

без такса

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

 

 

 

 

34

1. Оценка на общински имот или вещно право върху общински имот

Наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост

 

Заявление,Акт № 16 за обекта,Становище от РИОКОЗ

по тарифа

35

2. Промяна на данъчната оценка на недвижим имот

чл. 20 от Закона за местните данъци и такси

 

Заявление , документ за собственост, пълномощно, удостоверение за наследници

2,50лв.

7,50лв. 10,00лв

36

3. Приемане на документи за продажба на общинско жилище

чл. 47 от Закона за общинската собственост

 

Лична карта,заявление за участие в търг,заповед на кмета за утвърждаване на резултати от търга,договор за покупко- продажба

1%режийни разноски върху крайна-та цена от търг.

37

4. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

чл. 5 от Закона за общинската собственост

3 дни

 - лична карта

молба-декларация

 

10.00лв.

38

5. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти - общинска собственост

чл. 29 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

7 дни

Лична карта,документ за собственост,заявление

25 ,00лв

39

6. Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот

чл. 29 от Закона за общинската собственост

7 дни

Лична карта ,документ за собственост,заявление

10.00лв

40

7. Издаване на удостоверение за отписан (деактуван) или за възстановен общински имот

чл. 58 от Закона за общинската собственост и реституционните закони

7 дни

Лична карта ,документ за собственост,заявление

10.00лв

41

8. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

чл. 58 от Закона за общинската собственост

 

Лична карта, документ за собственост

Без такса

42

9. Настаняване в общинско жилище

наребдата по чл. 45а от Закона за общинската собственост

 

 Лична карта,заявление

8.00лв.

 

 

<-----------Предишна|Следваща---------->