Услуги свързани с ТСУ

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. “23 – ти септември” № 5 тел.05328/2178 факс : 05328/20-20, www.nikolakozlevo.bg

Дирекция “Устройство на територията и Специализирани Дейности”

Технически услуги предоставяни от Дирекция „УТ и СпД”

1.  Издаване на скица за недвижим имот от регулационния план:

а/ за обикновена услуга – до 7 дни: Формат А4 – 10 лв.; Формат А3 – 30.00 лв.

б/  за бърза услуга – до 3 дни: Формат А4 – 20 лв.; Формат А3 – 50.00 лв.

в/  за експресна услуга – 24 часа: Формат А4 – 30 лв.; Формат А3 – 80.00 лв.

г/ За ЮЛ таксите по т. а), б) и в) са в двоен размер

2.  Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване  - виза за проектиране (чл. 140, ал. 2 от ЗУТ) :

а/ за обикновена услуга – до 7 дни: Формат А4 – 14 лв.; Формат А3 – 30.00 лв.

б/  за бърза услуга – до 3 дни: Формат А4 – 28 лв.; Формат А3 – 50.00 лв.

в/  за експресна услуга – 24 часа: Формат А4 – 42 лв.; Формат А3 – 80.00 лв.

г/ За ЮЛ таксите по т. а), б) и в) са в двоен размер

3.  Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца:

А) ФЛ – 5 лв.

Б) ЮЛ – 30 лв.

4. Определяне на строителна линия и достигнато ниво на строеж:

а/ за сгради на кв.м -  1.00 лв.

б/ за огради на линеен м. – 1.00 лв.

в/ За ЮЛ таксите по т. а) и б)  са в двоен размер

5. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство:

А) Свързани с признаването на правото на собственост по давностно владеене – 300 лева за имоти с данъчна оценка до 10000 лева и 600 лева за имоти с данъчна оценка над 10000 лева;

Б) удостоверения за други факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 50 лева;

В) За ЮЛ таксите по т. а) и б)  са в двоен размер

6. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:

А) ФЛ – 9 лв.

Б) ЮЛ – 30 лв.

7. Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал.1) и издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения (чл. 148, ал.1, чл. 152 от ЗУТ и узаконяване на строежи по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ)

а/ за жилищни сгради – 25 лв.

б/ за сгради с обществено предназначение – 30 лв.

в/ за сгради с производствено предназначение – 30 лв.

г/  за строежи от инженерната инфраструктура извън тези по т. з) и и) –  100,00 лв.

д/ за строеж на огради – 0.50 лв. на линеен метър, но не по малко от 20 лв.

е/ за обекти І и ІІ категория – 50 лв.

ж/ за допълващо застрояване за лично ползване /л.кухни, гаражи и др./ - 20 лв.

з) Базови станции на мобилни оператори в регулация:

- В регулация – 600 лв.

- извън регулация – 800 лв.

и) За изграждане на съоръжения за ВЕИ –до 100 Kwh проектна мощност безплатно над 100 Kwh проектна мощност 1 лв. на Kwh проектна мощност, но не по малко от 100 лв.

й) таксите по т. а), б) в), г), д), е) , ж)  и и)  на идейна фаза се намаляват с 50%

к) За ЮЛ таксите по т. а), б) в), г), д), е) , ж)  и и) са в двоен размер

8. За съгласуване на проекти и издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, рекламно-информационни материали и съоръжения, рекламни пана и билбордове, които не са свързани трайно с терена, временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и други /чл. 56 от ЗУТ/ ;

а/ до 20 кв.м – 50 лв.;

б/ над 20 кв.м – 100 лв.;

в) За ЮЛ таксите по т. а), б) са в двоен размер.

9. Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях, за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти /чл. 147, чл. 153 от ЗУТ/:

а/ за сгради с производствено значение – 30 лв.

б/ за строежи от инженерната инфраструктура – 30 лв.

в/ за допълващо застрояване -25 лв.

г/ за строеж на огради – 20 лв.

д/ За ЮЛ таксите по т. а), б) в), г) са в двоен размер

10. Заверка на строително разрешение /чл.153, ал.3 и 4 от ЗУТ/

а/ до 10 кв.м – 10 лв.

б/ от 10 до 20 кв.м – 20 лв.

в/над 20 кв.м - 30 лв.

г/ За ЮЛ таксите по т. а), б) в) са в двоен размер

11. Допълване / поправка/ на одобрен кадастрален план  /чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и §4, ал.1, т.2 от ЗКИР/ - 15 лв.
12. Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение / чл.195 от ЗУТ/ - 50,00 лв.
13. Изготвяне на копие от реперен карнет или трасировъчен карнет – 1 лв. на страница.
14. Попълване на приложение от данъчна декларация – 4 лв.
15. Издаване на заверено препис извлечение от решение на ОбЕСУТ – 1 лв. на страница.

16. Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско, учебно заведение – 10 лв.17. Издаване на удостоверение за степен на завършеност чл.181 ал.(1) и ал.(2) от ЗУТ - 10 лв.
18. Учредяване право на преминаване през чужд имот, прокарване на съоръжения и инсталации за определен срок /чл.193, ал.3 от ЗУТ/ - по пазарни цени
19. Издаване на разрешение за ползване на части от тротоари, улични платна и др. за строителни площадки и др.

а/ първа зона – 1 лв.на кв.м

б/ втора зона  - 0.80 лв. на кв.м

20. Издаване на удостоверения за нанасяне на новоизградени обекти в цифров модел и кадастрални планове / чл.52 от ЗКИР и § 4 от Наредба “ за ОСИП/ - 50,00 лв.

21. Издаване на разрешение за възлагане на изработване на ПУП (чл. 124, ал.2 от ЗУТ)

а/за имоти в строителни граници без техническа инфраструктура– 15.00 лв.;

б/за имоти извън строителните граници  без техническа инфраструктура - 25.00 лв.;

в)за клетки на мобилни оператори в строителни граници – 50 лв. ;

г)за Ветрогенераторни паркове – 1000 лева;

д)за фотоволтаични системи – 500 лв.;

е)за имоти по т. а и б с техническа инфраструктура – 40 лв.;

ж)за изграждане на оптични мрежи – 1000 лева;

з)за изграждане на мрежи на кабелни оператори в населените места – 500 лева;

и)за ЮЛ таксите по т. в), г), д), ж) и з) са в двоен размер.

22. Изготвяне на становище за допускане изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ или за изменение на действащ такъв, както следва:

a)за имоти в строителни граници без техническа инфраструктура– 15.00 лв.

б)за имоти извън строителните граници  без техническа инфраструктура - 25.00 лв.

в)За клетки на мобилни оператори в строителни граници – 50 лв.

г)За Ветрогенераторни паркове и фотоволтаични системи – 100 лв.

д)За имоти по т. а и б с техническа инфраструктура – 40 лв.

23. Изчертаване на скица от действащ ПУП с обхвата на допуснатото изменение, вкл. извадка от цифровия модел - 40,00 лв.

24. Приемане и процедиране на проекти за устройствени планове от Общински експертен съвет по устройство на териториите /ОбЕСУТ/ , както следва:

а/ за планове за регулация и застрояване, планове за регулация, планове за застрояване , работни устройствени планове :

- до 3 урегулирани /неурегулирани/ поземлени имота     -   30.00 лв.

- за всеки следващ урегулиран /неурегулиран /  поземлен имот – 10,00 лв.

б/ за извършване на служебно съгласуване на проекти за ПУП по реда на чл. 121 от ЗУТ /без дължимите за контролните органи /        -  140.00 лв.

в)  за извършване на служебно съгласуване на проекти за ВЕИ и приемане от ОбЕСУТ

в1) За Ветрогенераторни паркове – 2000 лева

в2) За фотоволтаични системи – 1000 лв.

25. Одобряване и обявяване на проекта за ПУП (чл. 124 и чл. 129 от ЗУТ)

- до 3 урегулирани /неурегулирани/ поземлени имота     -   60.00 лв.

- за всеки следващ урегулиран /неурегулиран /  поземлен имот – 20,00 лв

26. Приемане на генерални планове от ОбЕСУТ , както следва :

а/ до 20 дка  -  50.00 лв.

б/ над 20 дка  - 60.00 лв.

в) за ЮЛ таксите по т. а) и б) са в двоен размер

27. Издаване на разрешение за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл.150, ал. 1 от ЗУТ) – 50 лева

28.  Одобряване, съгласуване на инвестиционни проекти, както следва :

а/ за жилищни сгради , вкл. пристройки , надстройки и реконструкции с конструктивни промени /на база РЗП/ :

-  1.50 лв. на кв. м , но не по-малко  от  - 20.00 лв.

б/ за нежилищни сгради , вкл. пристройки , надстройки и реконструкции с конструктивни промени /на база РЗП/ :  1.50 лв. на кв. м , но не по-малко  от  - 25.00 лв.

в/ за преустройство и реконструкции без конструктивни промени /на база РЗП/ - 50% от цената по  букви “ а” и “ б “ , но не по-малко от 12.00 лв.

г/ за извършване на служебно съгласуване на инвестиционните проекти по реда на чл. 143 от ЗУТ /без дължимите суми за контролните органи / - по 100.00 лв. за всяко становище

д/ за узаконяване – 300 % от съответната цена по букви “ а” , “б”  и “в” , но не по-малко от – 75.00 лв. за бр.

е/ за самостоятелни сградни инсталационни проекти / ОВ,Ел , ВиК - за всеки вид инсталация поотделно / , според съответните видове обекти :

по буква “ а” – 0.25 лв. на кв. м , но не по-малко от 20.00 лв.

по буква “б” – 0.50 лв. на кв. м , но не по-малко от 25.00 лв.

по буква “в” – 0.15 лв. за кв. м , но не по-малко от 12.00 лв.

по буква “ д” – 300 % от съответстващите на букви “ а” , “ б” и “ в” , но не по-малко от   - 50.00 лв.

29. Одобряване на проекти на обекти от инженерната инфраструктура

а) топлопреносни, водопроводни и канализационни мрежи, електрически, телефонни кабелни линии и кабелни телевизии / - 0.15 (0,30) лв. на линеен метър, но не по-малко от 30 лв.

б) ВЕИ – Ветрогенераторни паркове – 1000 лв., Фотоволтаични панели – 800 лв.

в) Клетки на мобилни оператори – 500 лв.

г) Антени на доставчици на интернет – 200 лв.

30. Одобряване на проекти за строежи, невключени в т.28 и 29 – 0.2% за проектната строителна стойност , но не по-малко от – 30.00 лв.

31.Одобряване на проекти за озеленяване на обекти на инженерната инфраструктура по т. 28 и 29 - 300 % от съответните цени по т. т.21 и 22  , но не по-малко от  - 50.00 лв.

32. Регистриране на технически паспорт на сгради съгласно НАРЕДБА № 5

от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

А) за жилищни сгради  - 100 лева;

Б) за производствени сгради и сгради с друго предназначение – 200 лева;

В) за съоръжения на техническата инфраструктура – 400 лева;

г) за ЮЛ таксите по т. а), б) и в) са в двоен размер.

33. Проверка – заснемане на имотни граници и изчисляване на площи във връзка с молби , както следва :

а/ на площи – 1.00 лв. на проверена площ , но не по-малко от 15.00 лв.

б/ на имотни граници – 1.00лв. на проверен линеен метър , но не по-малко от 15.00 лв.

34. Проверка на строителна линия и ниво на строеж за заверките по чл. 159 от ЗУТ:

а/ за жилищни сгради  - 15.00 лв.

б/ за сгради с обществено, производствено и непроизводствено предназначение – 15 лв.

в/ за линейни строежи от инженерната инфраструктура – 0.05 лв.за линеен м, но не по-малко от 50.00 лв.

35. Проверка на строителни линии и ниво на незаконен строеж по сигнали от съседни имоти -  20.00 лв.

36. За откриване на строителна площадка -

А) строежи V категория - 200.00 лв.;

Б) строежи ІV категория – 400,00 лева.

37. Одобряване на екзекутивна документация и издаване на становище на главния архитект по чл. 6, ал. 2, т. 10 от Наредба № 6 за разрешаване ползването на строежите в Република България, както следва :

а/за нови строежи, вкл. пристройки, надстройки  и реконструкции с конструктивни промени / на база РЗП/ - 0.10 лв. на кв. м , но не по-малко от 50.00 лв.

б/за преустройство и реконструкции без конструктивни  промени /на база РЗП/ - 50% от цената на буква “а” , но не по-малко от 25.00 лв.

в/за обекти от инженерната инфраструктура - 300,00 лв.

38. Експертно становище във връзка с премахване на трайна растителност в имоти на граждани или общински терени - 25.00 лв.

39. Експертни становища по молби на граждани за проблеми, свързани с експлоатация на инсталации / ОВ, Ел , ВиК / -  25.00 лв.

40.  Издаване на удостоверение за търпимост на строеж : § 16 , ал. 1 от ПР на ЗУТ за -   50 лв.

41. Издаване на удостоверения по реда на чл. 177 от Наредба № 6 за разрешаване ползването на строежите в Република България

-  за строежи ІV категория:

а/  нови обекти с РЗП над 1000 км. м – 300.00 лв.

б/  нови обекти с РЗП под 1000 кв.м – 150.00 лв.

в/  преустройство на сгради – 100.00 лв.

г/  за обекти от техническата инфраструктура – 80.00 лв.

-  за строежи V категория

а/   производствени  и обществени сгради – 100.00 лв.

б/  жилищни сгради – 50.00 лв.

в/  допълващо застрояване – 40.00 лв.

г/  преустройство на сгради – 40.00 лв.

д/  обекти от техническата инфраструктура – 40.00 лв.

42. Срокът за извършване на технически услуги се определя съгласно разпоредбите на Административно процесуалния кодекс, ЗУТ и поднормативните му актове и с изискванията на чл. 16 от Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица, ако не е определен в друг нормативен акт.

43. При неспазване на сроковете за изпълнение на услугата размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

44. За извършване на експресна услуга /за време минимум 50% по-кратко от предвиденото / таксата се удвоява.

45. Не се заплащат такси за технически услуги при :

1. Писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка.

2. Отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащи.

3. Изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот.

4. Определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия.

5. Даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти.

6. Даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.