ДО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ШУМЕН

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приложено, Ви изпращаме Покана за извънредна сесия на Общински съвет Никола Козлево, която ще се проведе на 03.04.2018 година от 11:30 часа в заседателната зала на община Никола Козлево.

 

 

 

 

 

С уважение,

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ………………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Изготвил,

 

Емине Коджа Апти………………..

Протокол ОбС Никола Козлево