ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми госпожи и господа,

На  22  декември 2023 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2023 год., при следния дневен ред:

  1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общински съвет –Никола Козлево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
  2. Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода на 2023-2027 година.
  3. Разглеждане на докладна с Вх. № 243/13.12.2023 год.
  4. Разглеждане на докладна с Вх. № 244/14.12.2023 год.
  5. Разглеждане на докладна с Вх. № 246/14.12.2023 год.
  6. Разглеждане на докладна с Вх. № 248/15.12.2023 год.
  7. Разглеждане на докладна с Вх. № 249/15.12.2023 год.
  8. Разглеждане на докладна с Вх. № 251/18.12.2023 год.
  9. Разглеждане на докладна с Вх. № 252/19.12.2023 год.

 

 

Председател Общински съвет :…………П…………

/Турхан Каракаш/