П О К А Н А

с. Никола Козлево, 20.06.2024 г.

 


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам редовно пленарно заседание на Общински съвет Никола Козлево на 27 юни 2024 год. /четвъртък/ от 11:00 /единадесет/ часа в заседателната зала на община Никола Козлево с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за постигнатите резултати от въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за 5-годишните деца,обхванати в групи към ОДЗ на територията на Община Никола Козлево.

Докладва: Исмаил Ибрям – Кмет на община Никола Козлево.

2. Отчет за извършени проверки през първото полугодие на 2024 г. на физически и юридически лица,подали декларации за освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“

Докладва: Исмаил Ибрям – Кмет на община Никола Козлево.

3. Доклад за извършени проверки по ЗУТ, за констатирано незаконно строителство в Община Никола Козлево.

Докладва: Исмаил Ибрям – Кмет на община Никола Козлево.

4.Разглеждане и приемане на годишните доклади на читалище:НЧ „Петър Берон 1928“ с.Църквица, НЧ “ Пробуда – 1929г. “ с.Вълнари, НЧ “ Отец Паисий-1956г. “ с.Пет могили, НЧ “ Майор Векилски-2016“ с.Векилски / по Докладна записка с Вх.№09 от 23.04.2024 год.

5. Докладна записка с вх. № 20 от 29.05.2024 год., относно: Закупуване на контейнери за ритуално къпане на покойници.

Докладва: Исмаил Ибрям – Кмет на община Никола Козлево.

6. Докладна записка с вх. № 22 от 29.05.2024 год., относно:Отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/“ниви“ от общински поземлен фонд за срок от 1 /една/ година, чрез публичен търг.

Докладва: Исмаил Ибрям – Кмет на община Никола Козлево.

7. Докладна записка с вх. № 23 от 29.05.2024 год., относно: Продажба на недвижими имоти-общинска частна собственост.

Докладва: Исмаил Ибрям – Кмет на община Никола Козлево.

8. Докладна с вх. № 24 от 17.06.2024 год., относно:Закупуване на контейнери за ритуално къпане на покойници..

Докладва: Исмаил Ибрям – Кмет на община Никола Козлево.

9. Докладна с вх.№ 27 от 20.06.2024 год., относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2024 г. по дейности и параграфи.

Докладва: Исмаил Ибрям – Кмет на община Никола Козлево.

10.Докладна с вх.№ 28 от 20.06.2024 год., относно:Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация с което се променя улица от 142-180-181-182 от 16 метра на 10 метра между кв.45 и кв.70 по плана на село Вълнари, община Никола Козлево.

Докладва: Исмаил Ибрям – Кмет на община Никола Козлево

11. Докладна с Вх.№ 31 от 21.06.2024 год., относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет- Никола Козлево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на заседание на Общински съвет-Никола Козлево с Решение №11 по Протокол № 4 от 22.12.2023 год.

Докладва: Турхан Каракаш – Председател на Общински съвет Никола Козлево

12.Докладна с Вх.№32 от 21.06.2024 год., относно : Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства в община Никола Козлево.

Докладва: Исмаил Ибрям – Кмет на община Никола Козлево.

ТУРХАН КАРАКАШ__________п__________

Председател на ОбС Никола Козлево