Покана за участие в първата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328-2002,

ФАКС 05328/20-20,

email - obankozlevo@mail.bg

 

ПОКАНА

До ………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

 

 


Уважаеми господине, госпожо

На 24 ноември 2015 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам първата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево, при следния  дневен ред:

  1. Полагане на клетва на избрани общински съветници;
  2. Обсъждане и приемане на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии.
  3. Избор на постоянни комисии на Общински съвет
  4. Предложение за промяна в организационната структура на общинската администрация и определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на населени места.
  5. Определяне на представител на Общински съвет Никола Козлево в Областния съвет за регионално развитие.
  6. Докладни.

 


Председател:……………..

Стефан Стефанов

Качена на 17.11.2015 г.