Изх. № 045 от 23.02.2017 год.





ПОКАНА



До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево



Уважаеми господине, госпожо


На 24 февруари  2017 година от 14.00 часа  на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:


1. Докладна с Вх. № 44 от 23.02.2017 година относно назначаване на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Цани Гинчево.