До съветниците
От общински съвет Никола Козлево ПОКАНА Уважаеми господине, госпожо, На 27 април 2017 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четвърта редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад от председателите на читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмите им и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година, съгласно чл.26а, ал.4 и ал. 5 от Закона за народните читалища.
2. Информация за етапа на оценка на проекти, с които се е кандидатствало за финансиране по Оперативните програми, в т.ч. инфраструктурни и ПРСР.
3. Информация за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз в изпълнение на условията на чл.137 ал.6 от Закона за публичните финанси и по реда на чл. 34 ал.3 от Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола Козлево.
4. Други докладни с входящ номер до 12.00 часа на 20 април 2017 год.
Изготвил
СТЕФАН СТЕФАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

До съветниците

От общински съвет Никола Козлево

 

 

ПОКАНА


Уважаеми господине, госпожо,

На 27 април 2017 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четвърта редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад от председателите на читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмите им и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година, съгласно чл.26а, ал.4 и ал. 5 от Закона за народните читалища.

2. Информация за етапа на оценка на проекти, с които се е кандидатствало за финансиране по Оперативните програми, в т.ч. инфраструктурни и ПРСР.

3. Информация за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз в изпълнение на условията на чл.137 ал.6 от Закона за публичните финанси и по реда на чл. 34 ал.3 от Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола Козлево.

 

Други докладни с входящ номер до 12.00 часа на 20 април 2017 год.


4. Докладна с Вх. № 114 от 11.04.2017 год.


5. Докладна с Вх. № 115 от 13.04.2017 год.

 

6. Докладна с Вх. № 120 от 19.04.2017 год.

 

7. Докладна с Вх. № 121 от 19.04.2017 год.


8. Докладна с Вх. № 122 от 19.04.2017 год.

 

9. Докладна с Вх. № 123 от 19.04.2017 год.

 

 

Изготвил

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ