До съветниците
От общински съвет Никола Козлево ПОКАНА Уважаеми господине, госпожо, На 25 май 2017 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния дневен ред:
1. Приемане на тримесечен отчет за работата на общински предприятие „Никола Козлево“.
2. Анализ на състоянието на пътната инфраструктура в общината и набелязване на мерки за подобряването й.
3. Анализ на състоянието и нивото на безработица на територията на община Никола Козлево и възможности за преодоляването й.
4. Други докладни с входящ номер до 12.00 часа на 20 април 2017 год.
Изготвил
СТЕФАН СТЕФАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

До съветниците

от общински съвет Никола Козлево


ПОКАНА


Уважаеми господине, госпожо,

На 25 май 2017 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния дневен ред:

1. Приемане на тримесечен отчет за работата на общински предприятие „Никола Козлево“.

2. Анализ на състоянието на пътната инфраструктура в общината и набелязване на мерки за подобряването й.

3. Анализ на състоянието и нивото на безработица на територията на община Никола Козлево и възможности за преодоляването й.

4. Други докладни с входящ номер до 12.00 часа на 18 май 2017 год.


4.1 Докладна записка вх. № 143 от 17.05.2017 год.

4.2 Докладна записка вх. № 146 от 18.05.2017 год.

4.3 Докладна записка вх. № 148 от 18.05.2017 год.
4.4 Докладна записка вх. № 152 от 18.05.2017 год.


Изготвил

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ