ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево


Уважаеми господине, госпожо

На 29 август 2019 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам осма редовна сесия на общински съвет Никола Козлево, при следния дневен ред:

 


1. Полагане на клетва от новоизбраните съветници.

2. Избор на комисия и утвърждаване на правила за провеждане на гласуването председател на общинския съвет.

3. Избор на председател на общински съвет Никола Козлево;

4. Докладни постъпили до 15.08.2019 год.

 

 


Председателстващ Общински съвет :……………………

/Стефан Стефанов – Решение №71 от 25.07.2019 година,

съгласно чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА/