ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

 

 


Уважаеми господине, госпожо

На  29  ноември 2023 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2023 год., при следния дневен ред:


  1. Избор на комисия за изготвяне на правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  2. Разглеждане на докладна с Вх. № 220/23.11.2023 год.
  3. Разглеждане на докладна с Вх. № 222/23.11.2023 год.
  4. Разглеждане на докладна с Вх. № 223/24.11.2023 год.

 

 

Председател Общински съвет :…………П…………

/Турхан Каракаш/