ПОКАНА

от 16.04.2024г.
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Никола Козлево на 17.04.2024г. от 10ч.,в заседателната зала на Община Никола Козлево с предложение за следния

 


ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вх. № 02/16.04.2024 год.-Заповед № РД-15-58/11.04.2024г.на Областен управител, отностно ново обсъждане на Решение №28/28.03.2024г.
Председател Общински съвет :……П……………

/Турхан  Каракаш/