ЗАПОВЕД

№  РД – 328

с. Никола Козлево, 27.09.2021 г.

Във връзка с произвеждането на насрочените на 14 ноември 2021 година избори за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители, в изпълнение на чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс и на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

  1. Определям местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Никола Козлево, както следва:

Секция №

Населено място

Адрес

Място за обявяване

www.nikolakozlevo.bg

001

с. Векилски

ул. „Хр. Ботев” № 5

Кметство

002

с. Вълнари

ул. „Г. Димитров” № 17

НЧ „Пробуда – 1929”

003

с. Вълнари

ул. „Г. Димитров” № 15

Кметство

004

с. Каравелово

ул. „Чапаев” № 19

НЧ „Христо Ботев – 1928”

005

с. Красен дол

ул. „Г. Димитров” № 25

Кметство

006

с. Крива река

ул. „Г. Димитров” № 12

Кметство

007

с. Н. Козлево

пл. „23ти септември” № 3

НЧ „Пробуда – 1906”

008

с. Пет могили

ул. „Г. Димитров” № 4

Кметство

009

с. Пет могили

ул. „В. Левски” № 18

Помещение, собственост на ПК „Зора”

010

с. Ружица

ул. „Хан Аспарух” № 29

Кметство

011

с. Хърсово

ул. „В. Йовчев” № 1

НЧ „Пробуда – 1909”

012

с. Ц. Гинчево

ул. „Иван Вазов” № 21

НЧ „Просвета – 1963”

013

с. Църквица

ул. „В. Коларов” № 3

Кметство

2. Настоящата заповед  да бъде публикувана в Раздел „Избори за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители – 14 ноември 2021 на сайта на община Никола Козлево – www.nikolakozlevo.bg и на таблото за обяви в сградата на общината с административен адрес: с. Н. Козлево, пл. „23ти септември” № 5 не по-късно от 29.09.2021 год.

3. Избирателните списъци да се обявят на определените места най-късно до 04.10.2021 г. от следните длъжностни лица:

3.1. за с. Никола Козлево –   от   старши специалист „ГРАО”;

3.2. за всички останали села – от кметовете на населени места/кметските наместници.

4. Избирателните списъци да се публикуват на интернет страницата на общината /www.nikolakozlevo.bg/ в срока  по т. 3.

4.    Копие от заповедта да се изпрати на РИК – Шумен.

5.    Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на секретаря на Община Никола Козлево

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

Кмет на Община Никола Козлево