ЗАПОВЕД

№  РД – 325

с. Никола Козлево, 23.09.2021 г.

Във връзка с произвеждането на насрочените на 14 ноември 2021 година избори за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители, в изпълнение на чл. 8, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 от Изборния кодекс и на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА


Н А Р Е Ж Д А М :

1. Образувам 13 /тринадесет/ избирателни секции на територията на община Никола Козлево;

2. Утвърждавам номерацията, адреса и обхвата им, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед;

3. Настоящата заповед  да бъде публикувана в Раздел „Избори за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители – 14 ноември 2021 на сайта на община Никола Козлево – www.nikolakozlevo.bg и на таблото за обяви в сградата на общината с административен адрес: с. Н. Козлево, пл. „23ти септември” № 5 не по-късно от 24.09.2021 год.

4. Копие от заповедта да се изпрати на териториално звено на ГД „ГРАО” в МРРБ - област Шумен, Областния управител и РИК – Шумен.

5. С оглед осигуряване на необходимата охрана, безопасност и съдействие за оборудване на  помещенията, настоящата заповед да се сведе до знанието на Началника на РУ - Каолиново, Началника на РС „ПБЗН” – Каолиново, Директорите на училищата, кметовете на кметства, кметските наместници и председатели на читалищни настоятелства имащи отношение.

6. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересовани лица пред областния управител на Област Шумен в тридневен срок от обявяването й.

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

Кмет на Община Никола Козлево

Приложение № 1

към т. 2 от Заповед № РД – 325 от 23.09.2021 год.

Избирателни секции на територията на община Никола Козлево,

номерация, адрес и обхват

Секция №,

населено място, адрес

Обхват на избирателната секция

Пътна артерия

Номер

001

с. Векилски

Помещение в кметство

ул. „Хр. Ботев” № 5

Всички улици в населеното място

Всички адреси в населеното място

002

с. Вълнари

В малката зала на

НЧ „Пробуда – 1929”

ул. „Г. Димитров” № 17

Ул. „Аврора”

Всички адреси на улицата

Ул. „Ален мак”

Всички адреси на улицата

Ул. „Балкан”

Всички адреси на улицата

Ул. „Гроздан Узунов”

Всички адреси на улицата

Ул. „Дочо Михайлов”

Всички адреси на улицата

Ул. „Калоян”

Всички адреси на улицата

Ул. „Марица”

Всички адреси на улицата

Ул. „Мир”

Всички адреси на улицата

Ул. „Панайот Волов”

Всички адреси на улицата

Ул. „Плиска”

Всички адреси на улицата

Ул. „Преслав”

Всички адреси на улицата

Ул. „Рила”

Всички адреси на улицата

Ул. „Свобода”

Всички адреси на улицата

Ул. „Тича”

Всички адреси на улицата

Ул. „Хан Омуртаг”

Всички адреси на улицата

Ул. „Херсон”

Всички адреси на улицата

Ул. „Христо Ботев”

Всички адреси на улицата

Ул. „Чапаев”

Всички адреси на улицата

Ул. Явор”

Всички адреси на улицата

003

с. Вълнари

В ритуалната зала на кметството

ул. „Г. Димитров” № 15

Ул. „Баба Тонка”

Всички адреси на улицата

Ул. „Бузлуджа”

Всички адреси на улицата

Ул. „Васил Коларов”

Всички адреси на улицата

Ул. „Георги Димитров”

Всички адреси на улицата

Ул. „Дружба”

Всички адреси на улицата

Ул. „Дунав”

Всички адреси на улицата

Ул. „Иван Вазов”

Всички адреси на улицата

Ул. „Камчия”

Всички адреси на улицата

Ул. „Кишинев”

Всички адреси на улицата

Ул. „Козлодуй”

Всички адреси на улицата

Ул. „Охрид”

Всички адреси на улицата

Ул. „Пирин”

Всички адреси на улицата

Ул. „Септември”

Всички адреси на улицата

Ул. „Тодор Петков”

Всички адреси на улицата

Ул. „Чавдар”

Всички адреси на улицата

Ул. „Шейново”

Всички адреси на улицата

004

с. Каравелово

В малката зала на

НЧ „Хр. Ботев – 1928”

ул. „Чапаев” № 19

Всички улици в населеното място

Всички адреси в населеното място

005

с. Красен дол

Помещение в кметство

ул. „Г. Димитров” № 25

Всички улици в населеното място

Всички адреси в населеното място

006

с. Крива река

В сградата на НУ „Борис Първи”

ул. „Г. Димитров” № 8

Всички улици в населеното място

Всички адреси в населеното място

007

с. Никола Козлево

В малката зала на

НЧ „Пробуда – 1906”

пл. „23ти септември” № 3

Всички улици в населеното място

Всички адреси в населеното място

008

с. Пет могили

В клуба към кметството

ул. „Г. Димитров” № 4

Ул. „Аврора”

Всички адреси на улицата

Ул. „Ален мак”

Всички адреси на улицата

Ул. „Баба Тонка”

Всички адреси на улицата

Ул. „Балчик”

Всички адреси на улицата

Ул. „Васил Левски”

1,3,5,7,9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,                      24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36

Ул. „Георги Димитров”

Всички адреси на улицата

Ул. „Двадесет и трети септември”

Всички адреси на улицата

Ул. „Девети септември”

Всички адреси на улицата

Ул. „Иван Вазов”

Всички адреси на улицата

Ул. „Ленин”

2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,                        18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

Ул. „Мир”

Всички адреси на улицата

Ул. „Никола Вапцаров”

Всички адреси на улицата

Ул. „Охрид”

Всички адреси на улицата

Ул. „Плиска”

Всички адреси на улицата

Ул. „Преслав”

Всички адреси на улицата

Ул. „Рила”

Всички адреси на улицата

Ул. „Свобода”

Всички адреси на улицата

Ул. „Тича”

Всички адреси на улицата

Ул. „Хаджи Димитър”

Всички адреси на улицата

Ул. „Хан Аспарух”

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26

Ул. „Хан Крум”

Всички адреси на улицата

Ул. „Херсон”

Всички адреси на улицата

Ул. „Цар Борис I”

Всички адреси на улицата

Ул. „Чавдар”

Всички адреси на улицата

Ул. „Шипка”

Всички адреси на улицата

Ул. „Явор”

Всички адреси на улицата

009

с. Пет могили

В малката сграда на ОУ

„Св. Кл. Охридски”

ул. „В. Левски” № 2

Ул. „Балкан”

Всички адреси на улицата

Ул. „Батак”

Всички адреси на улицата

Ул. „Бузлуджа”

Всички адреси на улицата

Ул. „Васил Коларов”

Всички адреси на улицата

Ул. „Васил Левски”

2,4,6,8,10,12,14,16

Ул. „Гроздан Узунов”

Всички адреси на улицата

Ул. „Дружба”

Всички адреси на улицата

Ул. „Дунав”

Всички адреси на улицата

Ул. „Ивайло”

Всички адреси на улицата

Ул. „Ленин”

31,32,33,34,35,35А,36,37,38,39,40,41,                     42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67, 67А,68,68А,69,70

Ул. „Марица”

Всички адреси на улицата

Ул. „Пирин”

Всички адреси на улицата

Ул. „Росица”

Всички адреси на улицата

Ул. „Сан Стефано”

Всички адреси на улицата

Ул. „Хан Аспарух”

1,3,5,7,9

Ул. „Хан Омуртаг”

Всички адреси на улицата

Ул. „Христо Ботев”

Всички адреси на улицата

Ул. „Цар Калоян”

Всички адреси на улицата

Ул. Шейново”

Всички адреси на улицата

010

с. Ружица

В сградата на закритото НУ „В. Левски”

ул. „Калоян” № 21

Всички улици в населеното място

Всички адреси в населеното място

011

с. Хърсово

В заседателната зала НЧ„Пробуда – 1909”

ул. „В. Йовчев” № 1

Всички улици в населеното място

Всички адреси в населеното място

012

с. Цани Гинчево

Помещение в НЧ „Просвета – 1963 г.”

ул. „Иван Вазов” № 21

Всички улици в населеното място

Всички адреси в населеното място

013

с. Църквица

В сградата на ОУ „Христо Ботев”

ул. „Хр. Ботев” № 4

Всички улици в населеното място

Всички адреси в населеното място