Изх. № 91-00-164/12.08.2019г.

 

ДО

МЕСТНИТЕ И ЦЕНТРАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

И

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ


ПОКАНА


ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ОИК/ за произвеждането на Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Президентът на Република България с Указ № 163 от 10.07.2019 г. (обн. в ДВ, бр. 56/16.07.2019 г.), насрочи избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври            2019 г.

Съгласно чл. 74 от Изборния кодекс /ИК/ и в съответствие с Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/ назначава ОИК за всяка община не по-късно от 50 дни преди изборния ден - до 06 септември 2019 г. включително.

В изпълнение на чл. 75 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК, Ви каня на 16 август 2019 г. /петък/ от 14,00 часа, в кабинета на кмета на общината –                     с. Никола Козлево, област Шумен, площад „23ти септември” № 5, ет. 1, стая № 1, за провеждане на консултации относно определяне състава на Общинска избирателна комисия – Никола Козлево.

Консултациите ще се проведат при следния ред:

14:00 часа – проверка на документи;

14:20 часа – преговори за състава на общинска избирателна комисия – Никола Козлево;

14:40 часа – определяне на краен срок за представяне на предложения

При провеждане на консултациите при Кмета на общината представителите на партиите и коалициите представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).

Съставът на ОИК за община Никола Козлево е общо 11 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, както следва:

за Партия „ГЕРБ" - 4 членове;

за Коалиция „БСП за България" - 4 членове;

за Коалиция „Обединени патриоти“ – 1 член

за Партия „ДПС" - 1 член;

за Партия „Воля" - 1 член;

Извън този брой коалиция „Демократична България – обединение“ има право на 1 член. В случай че изброените партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на ОИК става 12 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на ОИК (в случая това е коалиция „Обединени патриоти“) и ОИК става 13 членове.

Актуална информация свързана с подготовката на предстоящите избори се помества на официалните сайтове на ЦИК – www.cik.bg и Община Никола Козлево - http://nikolakozlevo.bg

Приложение:

  1. Примерен образец на предложение
  2. Образец на Декларация – Приложение № 1 към Решение № 600-МИ от 09.08.2019 год.

С уважение,

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

Кмет на община Никола Козлево