ЗАПОВЕД

№  РД – 256

с. Никола Козлево, 01.09.2022 г.

Относно: Определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Никола Козлево във връзка с предстоящите избори за народни представители на 02 октомври 2022 год.

На основание чл. 183-186 от ИК, Решение № 1322-НС от 23.08.2022 год. на ЦИК и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

  1. I. ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Местата за поставяне на агитационни материали /афиши, плакати, реклами, надписи, обръщения и др./ на територията на Община Никола Козлево, както следва:

1.1.  Автобусни спирки;

1.2. Свободните рекламни табла.

2. Поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини, които са частна собственост да става след разрешение на собственика или управителя на имота.

И

II. РАЗПОРЕЖДАМ:

1. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

2. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на съответния материал и е разположена в обособено поле.

3. Извън времето за провеждане на предизборната кампания се забранява поставянето на предизборни агитационни материали.

4. Да не се използва държавния и общински транспорт за предизборна агитация, както сградите общинска собственост, независимо от съгласието на наематели.

5. Кметовете на населени места и кметските наместници да съблюдават правилното поставяне на агитационни материали, съгласно настоящата заповед и чл. 183 от ИК и при установяването на нарушения да информират секретаря на Община Никола Козлево, за организиране на последващи действия по премахването и изземването на агитационните материали. При необходимост премахването и изземването да става със съдействието на органите на МВР.

6. В срок до 7 /седем/ дни след изборния ден партиите, коалициите от партии премахват за своя сметка поставените от тях агитационни материали по повод вече приключилите избори.

7. При установяване на нарушения, извършени при неизпълнение на задълженията по чл. 186, ал. 3 от ИК и нарушение на забраната по чл. 185 от ИК, служител на ОбА Никола Козлево, Кметовете на населени места и кметските наместници да съставят Актове за установяване на административни нарушения. Наказателните постановления се издават от кмета на общината, при спазване на разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Препис от заповедта да се изпрати на РИК – Шумен, кметовете на населени места, кметските наместници и РУ – Каолиново; Да се доведе до знанието на партиите и коалиции от партии и обяви в сградата на общинска администрация и интернет страницата на Община Никола Козлево.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Никола Козлево.

При неизпълнение  на настоящата заповед ще бъдат прилагани административно наказателните разпоредби на чл. 472 и чл. 473 от Изборния кодекс.

 


ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

Кмет на Община Никола Козлево