ПОКАНА


ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на секционните

избирателни комисии /СИК и ПСИК/ за провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 91 от Изборния кодекс Ви каня на 22.02.2021 г. (понеделник) от       13,00 ч. в заседателна зала № 1, намираща се на IIри етаж в сградата на ОбА-Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, за провеждане на консултации относно състава на секционните избирателни комисии /СИК и ПСИК/.

Консултациите ще се проведат при следната процедура:

13.00 часа - проверка на документи;

13.20 часа - преговори за състава на секционните избирателни комисии;

14.20 часа - определяне на краен срок за представяне на предложения

При провеждане на консултациите при Кмета на общината партиите и коалициите представят:

а) писмено предложение за състав на СИК/ПСИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК/ПСИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК-Шумен. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Актуална информация свързана с подготовката на предстоящите избори се помества на официалните сайтове на ЦИК – www.cik.bg, РИК – Шумен – https://rik30.cik.bg/ns2021/ и Община Никола Козлево - http://nikolakozlevo.bg/bg/izbori2021

С уважение,

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

Кмет на община Никола Козлево

 

 

Примерен образец - предложение