ЗАПОВЕД

№  РД – 103

с. Никола Козлево, 30.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-15-43 от 26.03.2021 год. на областния управител на Област Шумен, с цел осигуряване на обществения ред в навечерието на изборите за Народни представители и в изборния ден на 04.04.2021 год.НАРЕЖДАМ:

  1. Забранявам продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Никола Козлево от 0700 часа до  2000 часа на 04.04.2021 год. /неделя/.
  2. Длъжностните лица по гражданско състояние в ОбА Никола Козлево и кметствата на територията на общината да уведомят за забраната по т. 1 лицата, желаещи да сключат граждански брак на датата на изборите.
  3. Забранявам провеждането на масови прояви на територията на Община Никола Козлево в изборния ден, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред.
  4. Възлагам на Началника на РУ – Каолиново да организира опазването на обществения ред и да осигури нормална обстановка по време на предизборната кампания и изборния ден.
  5. Настоящата заповед  да се доведе до знанието на населението за сведение, чрез  публикуване в Раздел „Избори за народни представители за Народно събрание - 2021” на сайта на община Никола Козлево – www.nikolakozlevo.bg
  6. Управителите на магазините и заведенията за обществено хранене да се запознаят с настоящата заповед от кметовете в съответните населени места, кметските наместници, а за с. Никола Козлево – от специалист „Защита на потребителите и контрол на общински пазари” срещу подпис.


Копие от заповедта да се връчи на кметовете на населени места на територията на Община Никола Козлево, кметските наместници, специалист „Защита на потребителите и контрол на общински пазари” и РУ – Каолиново за сведение и изпълнение.

Препис на заповедта да се изпрати на Областния управител на област Шумен за сведение.


ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

Кмет на Община Никола Козлево