Старши експерт в Дирекция Финансово-стопански дейности и Административно обслужване в Общинска администрация Никола Козлево, имаща отношение по Човешки ресурси и гражданската регистрацияОбявление
Запвед РД - 411 от 30.11.2017