Беседи с учениците на 10.04.2018г

На 10.04.2018 год. Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Никола Козлево и Участък - Никола Козлево към РУ гр. Каолиново при ОДМВР гр. Шумен, съвместно  проведоха беседи с  учениците в ОУ „Христо Ботев” с. Вълнари, СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево и децата от ДГ „Ален мак” с. Вълнари и ДГ „Пролет” с. Ружица  на теми:  Правно и гражданско възпитание /по програма за превенцията на насилието и агресията/ и „Противообществени прояви и наказателна отговорност при малолетните и непълнолетните”- запознаване със – Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните , както и с  дейността на комисията.

Снимки от мероприятието може да видите тук.