Национална програма „Предоставяне на грижи за домашна среда“

Във връзка с изпълнението на Заповед № РД01-87 от 10.02.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика, за изпълнението на Национална програма „Предоставяне на грижи за домашна среда“, Община Никола Козлево приема документи за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.

Целевата група попадаща в изпълнението на Националната програма е:

• Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

• Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България.


На какво трябва да отговарят потребителите на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България  желаещи да бъдат включени в програмата:

• Да са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;

• Да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;

• Да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);

• Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;

• Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

• Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

• Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;

• Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;

• Да не са включени в механизма лична помощ;

• Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.


Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

• сградата на Община Никола Козлево, с адрес: с. Никола Козлево, пл. „23-ти септември“ № 5.

• документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Никола Козлево:

Заявление - декларация


Място за подаване на документите:

• Документи ще се приемат всеки работен ден, през работното време в сградата на Община Никол Козлево, Стая №1.

 


 

 

Списък на резултати от първи етап на оценка на получени заявления до 10.03.2020 г. на кандидат-потребителите за включване в Националната програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“.