УПИ VІ-103, V104 и улица с ОТ 35-34-33 в кв. 66 по плана на с. Вълнари

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./ФАКС : 05328/20-22, e – mail:obankozlevo@mail.bg

Дирекция „Устройство на територията и СпД” obankozlevo@mail.bg

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Общинска администрация Никола Козлево, област Шумен, Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности”, на основание чл.129 ал. 2 от ЗУТ,  обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД –264 от 30.10.2012 година на кмета на община Никола Козлево е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - план за изменение на регулация /ПР/ на  УПИ VІ-103, V104 и улица с ОТ 35-34-33 в кв. 66 по плана на с. Вълнари

Съгласно чл.215,  ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок, чрез кмета на общината до Административен съд Шумен.

СОБСТВЕНИК

УПИ/ПИ

КВ.

ПОДПИС

1.

Фахредин Халилов Юсуфов

103

66

2.

Неджмидин Ислям Ферад

104

66

3.

Шефкет Адемов Хасанов

105

66

4.

Хасан Хасанов Салиев

106

66

5.

Мехмед Ибрямов Мустафов

107

66

От Общината

01,11,2012 година