Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд - стопанската 2017-2018 година