Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ I от квартал 45 с. Вълнари

 

Заповед


Заявление


Тръжна документация