Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот "нива" с №109561 с площ от 1.309дка


Заповед
Тръжна документация