Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ I – 23 от квартал 11 по плана на с. Каравелово