Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот

ЗАПОВЕД


№ РД-251/26.07.2017 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 82 по Протокол № 12 от 13.07.2017г. на Общински съвет – Никола Козлево


ОТКРИВАМ


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот „Празен терен, отреден за производствена, складова база“ в УПИ III от квартал 4 по плана на с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен.
1. Описание на имота – празен терен, отреден „за производствена, складова база“ в УПИ III от квартал 4 с площ от 21295 м2 (двадесет и една хиляди двеста деветдесет и пет кв. м.) по плана на с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен.
2. Вид на търга – с явно наддаване.
3. Начална тръжна цена 69 700 лв. (шестдесет и девет хиляди седемстотин
лева), съгласно Решение № 82 по Протокол № 12 от 13.07.2017г. на Общински съвет – Никола Козлево.
4. Стъпка за наддаване – 10 (десет) % от първоначалната тръжна цена.
5. Заповедта с която се обявява спечелилия търга се издава в седемдневен
срок от датата на провеждане на търга.
6. Дата и място за провеждане на търга – 11.08.2017 г. в 9:00 ч. в
Заседателната зала на община Никола Козлево.
7. Такса за закупуване на тръжната документация – 10 (десет) лв.
8. Депозит в размер на 10 (десет) % от първоначалната тръжна цена.
9. Заявление за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 10.08.2017 г.
10. Заповедта да се публикува в един регионален ежедневник, на сайта на
община Никола Козлево и на видно място в сградата на Общината и в съответните кметства.
11. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 21.08.2017 г.
от 9:00 ч. в Заседателната зала на община Никола Козлево.
12. Утвърждавам тръжната документация.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на АПК.
Феим Насъф ____П______
Зам. кмет на община Никола Козлево
съгласно със Заповед № РД -395/13.10.2016 г.