Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ XXIV от квартал 38 с. Вълнари

 

Заповед

 

Заявление

 

Тръжна документация