Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти от общински поземлен фонд и имоти собственост на училища без училищни настоятелства за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2020 г. до 30.09.2025 г., при следните условия:

 

 

 

Заповед за провеждане на търг


Заявление за участие


Списък с имоти


Тръжна документация


Проектодоговор


Приемо-предавателен протокол


Декларация за оглед на имота


Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

 

Декларация запознаване с условията на провеждането на търга


Декларация за липса на обстоятелства по точка 39 от Тръжната документация

 

публукувано на 01.02.2021 год.