Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти от общински поземлен фонд и имоти собственост на училища без училищни настоятелства за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2020 г. до 30.09.2025 г., при следните условия:

 

 

 

Заповед за провеждане на търг


Заявление за участие


Списък с имоти


Тръжна документация


Проектодоговор


Приемо-предавателен протокол


Декларация за оглед на имота


Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

 

Декларация запознаване с условията на провеждането на търга


Декларация за липса на обстоятелства по точка 39 от Тръжната документация

 

публукувано на 01.02.2021 год.


Заповед спечелили търга

публукувано на 01.03.2021 год.


публукувано на 24.03.2021 год.