Акт за публична общинска собственост
Декларация за оглед на имота - Приложение 1
Декларация за съгласие - Приложение 2
Заповед за насрочен търг
заявление за участие по образец
Проектодоговор
Скица на имота
Тръжни условия

Заповед за насрочен търг


Акт за частна общинска собственост


Декларация за оглед на имота - Приложение 1


Декларация за съгласие - Приложение 2


Заявление за участие по образец

 

Проектодоговор


Приемо - предавателен протокол (Проект)


Скица на имота


Тръжни условия

Публикувано на: 17.12.2019 г.