Акт за публична общинска собственост
Декларация за оглед на имота - Приложение 1
Декларация за съгласие - Приложение 2
Заповед за насрочен търг
заявление за участие по образец
Проектодоговор
Скица на имота
Тръжни условия

Заповед за насрочен търг


Декларация за оглед на имота


Декларация за липса на обстоятелства


Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни


Заявление за участие по образец


Проектодоговор


Списък с имоти


Тръжна документация


Публикувано на: 17.12.2019 г.