Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот с начин на трайно ползване /НТП/

 

Заповед

 

Декларация

 

Списък с имоти


Заявление


Проектодоговор

 


Тръжна документация

 

Заповед - спечелили търга