Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Мерцедес модел Е 200 Компресор

 

 

Заповед за насрочен търг


Тръжни условия


Декларация за оглед на моторното превозно средство


Декларация съгласие за предоставяне на лични данни


Заявление  - Физически лица


Заявление - Юридически лица


Приемо-предавателен протокол


Проектодоговор