Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от масивна едноетажна сграда автоспирка с площ 20 кв. м. с. Пет Могили

 

 

Заповед за провеждане на търг


АКТ за общинска собственост


Декларация за оглед на имота


Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни


Заявление за участие по образец


Проектодоговор


Приемо-предавателен протокол

 

 

Публикувано на 04.06.2020год.

 

 

Заповед за спечелили търга

Публикувано на 23.06.2020год.