Проведе се финалната пресконференция

На 26.05.2014 год. от 15.00 часа в заседателната зала на община Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, ет. 2, се проведе финална пресконференция по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-143/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На финалната пресконференция заинтересованите страни, медиите и широката общественост се запознаха с резултатите от изпълнението на проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево, а именно:

Изпълнена е общата цел на проекта, а именно: Повишен е капацитета на общинските служители в община Никола Козлево за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения.

Резултати от изпълнението на проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”, който се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А12-22-143/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

- Обучени са 108 служителя на общинска администрация Никола Козлево;

- Повишен капацитет на 108 служителя на общинска администрация Никола Козлево;

- 108 служителя на общинска администрация Никола Козлево, успешно са преминали обученията и са получили сертификат;

Четиринадесет служителя на Общинска администрация Никола Козлево преминаха обучения по Дейност 2 „Обучение за тълкуване и прилагане на приложимото законодателство” в Института по публична администрация:

- Обучение на тема Основни производства по АПК (ПР-5) – 1 служител

- Обучение на тема "Устройство на територията – политика и управление"(ФС-8) – 4 служителя

- Обучение на тема "Е–правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие"(ИТО-1) – 1 служител

- Обучение на тема „Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление"(ИТО-2) – 4 служителя

- Обучение на тема "Работа с електронно подписани документи""(ИТО-2) – 4 служителя

Седемдесет служителя на Общинска администрация Никола Козлево преминаха обучения по Дейност 3 „Модулно обучение по ключови компетентности”:

- Обучение на тема „Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация” – 30 служителя. Курсът се проведе в периода 27-29 септември 2013 г. в комплекс „Гранд Хотел Варна”.

 

 

 

 

 


- Обучение на тема „Повишаване на чувствителността и подобряване на практиките на служителите от администрацията при работа с малцинства” – 20 служителя. Курсът се проведе в периода 28 февруари, 01-02 март 2014 год. във ваканционен спа комплекс "ОСТРОВЧЕ" с. Островче, Разград.

 

 

 

 

 

- Обучение на тема „Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за реализация на интеграционните процеси” – 20 служителя. Курсът се проведе в периода 4-15-16 март 2014 год. Хотел & СПА Азалия, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”.

 

 

 

 

 

Двадесет и четири служителя на Общинска администрация Никола Козлево преминаха обучения по Дейност 4 „Модулно обучение по ключови компетентности”:

- Обучение на тема „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация” - 24 служителя /включително всички кметове на населени места/. Курсът се проведе в периода 06-24 януари 2014 г. в СОУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево.

 

 

 

 

 

 

Изпълнени са и специфичните цели на проекта, а именно: Повишена е мотивацията на 108 общински служителя за ефективно и качествено изпълнение на професионалните задължения и усъвършенстване на професионалните умения и ключови компетентности.


 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма Административен капацитет 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Никола Козлево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

 

 

 

На 26.05.2014 год. от 15.00 часа в заседателната зала на община Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, ет. 2, се проведе финална пресконференция по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-143/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На финалната пресконференция заинтересованите страни, медиите и широката общественост се запознаха с резултатите от изпълнението на проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево, а именно:

Изпълнена е общата цел на проекта, а именно: Повишен е капацитета на общинските служители в община Никола Козлево за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения.

Резултати от изпълнението на проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”, който се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А12-22-143/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

- Обучени са 108 служителя на общинска администрация Никола Козлево;

- Повишен капацитет на 108 служителя на общинска администрация Никола Козлево;

- 108 служителя на общинска администрация Никола Козлево, успешно са преминали обученията и са получили сертификат;

Четиринадесет служителя на Общинска администрация Никола Козлево преминаха обучения по Дейност 2 „Обучение за тълкуване и прилагане на приложимото законодателство” в Института по публична администрация:

- Обучение на тема Основни производства по АПК (ПР-5) – 1 служител

- Обучение на тема "Устройство на територията – политика и управление"(ФС-8) – 4 служителя

- Обучение на тема "Е–правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие"(ИТО-1) – 1 служител

- Обучение на тема „Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление"(ИТО-2) – 4 служителя

- Обучение на тема "Работа с електронно подписани документи""(ИТО-2) – 4 служителя

Седемдесет служителя на Общинска администрация Никола Козлево преминаха обучения по Дейност 3 „Модулно обучение по ключови компетентности”: