Обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация” стартира в началото на 2014 год

 

21.12.2013 г.

Обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация” стартира в началото на 2014 год.

24 служителя на Общинска администрация Никола Козлево ще преминат обучение на тема „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация”. Курсът ще се проведе в периода 06-24 януари 2014 г. в СОУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево. Мероприятието се явява част от дейностите по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”, който се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А12-22-143/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

ПРОЕКТ „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”

Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, Договор № А12-22-143/ 27.05.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд.

Обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация” стартира в началото на 2014 год.

 

24 служителя на Общинска администрация Никола Козлево ще преминат обучение на тема „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация”. Курсът ще се проведе в периода 06-24 януари 2014 г. в СОУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево. Мероприятието се явява част от дейностите по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”, който се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А12-22-143/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.