Обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация” се проведе в Община Никола Козлево

 

 

Съобщение

27.01.2014 г.

Обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация” се проведе в Община Никола Козлево

 

24 служителя /включително всички кметове на населени места/ на Общинска администрация Никола Козлево преминаха успешно обучение на тема „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация”.

Курсът се проведе в периода 06-24 януари 2014 г. в СОУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево.

Обучение е част от дейностите по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”, който се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А12-22-143/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.