ПОКАНА

ПОКАНА

за участие в начална пресконференция по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”

 

На 25.07.2013 год. от 11.00 часа в заседателната зала на община Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, ет. 2, ще се проведе начална пресконференция по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-143/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Община Никола Козлево кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, който е с обща стойност 73 458,66 лева и продължителност от 12 месеца