Профил на купувача - Електронни обществени поръчки

 

Профил на купувача


Обществени поръчки, обявени след 01.10.2014г.


Съобщение за допусната техническа грешка в преписка на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за СМР: „Възстановяване на улица "Георги Димитров" в село Крива река, Община Никола Козлево, участък от път SHU1060 до площада включително“


Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП, подадена през 2015 г.


Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП, подадена през 2016 г.


Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, обявени преди 01.01.2017 г.


Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП, подадена през 2017 год.

 

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП, подадена през 2018 год.

 

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП, подадена през 2019 год.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, В СИЛА ОТ 18.11.2020 г.

публикувано на 18.11.2020 г.