ЗАПОВЕД

№ РД – 279/02.08.2018 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.3 от Наредба за създаване управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на община Никола Козлево

ОБЯВЯВАМ:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

I. Публичния подбор се провежда на три етапа:

1.   Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

2. Представяне от кандидатите на концепция за развитието и дейността на Общинското предприятие за тригодишен период;

3. Интервю с кандидатите.

II. Описание на длъжността:

II.1. Социалното предприятие развива дейности, имащи изразен социален ефект спрямо лицата от уязвими групи с цел:

1. Подобряване на жизненото им равнище;

2. Ефективното им социално включване.

II.2. Основната цел на Общинското социално предприятие е осигуряване на заетост на лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, в т.ч. следните целеви групи:

1. продължително безработни лица за период по-дълъг от 12 месеца;

2. безработни младежи до 29 годишна възраст;

3. безработни над 54 годишна възраст.

II.3. Социалното предприятие се създава за изпълнението на дейности и услуги по проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, и има следния предмет на дейност:

1. приготвяне на топла храна за консумация на място в столова и разнос по домове, училища и работни места за желаещи от всички населени места на общината;

2. поддръжка, косене и оформяне на зелени площи, паркове и градинки, затревяване, засаждане на цветни лехи;

3. прочистване на дерета, поддръжка на гробищни паркове, чистене на сняг и опесъчаване, пролетно почистване, резитба на клони и почистване на есенни листа.

II.4. Общинско социално предприятие “Социални дейности“ се управлява от Директор, който се назначава и освобождава от Кмета на общината по трудов договор за срок от три години, след провеждане на публичен подбор по реда на Наредбата за създаване управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на община Никола Козлево.

II.5. Директорът на предприятието ежемесечно до 25-то число на текущия месец представя на Кмета на община Никола Козлево план-сметка за предстоящия месец и отчет за приходите и разходите за предходния месец, придружен с анализ на изпълнението.

II.6. След приключването на всяко тримесечие в срок 10 число на следващия месец, Директорът на предприятието представя в общински съвет Никола Козлево – отчет, подробен анализ на резултатите придружен с доклад за дейността на социалното предприятие „Социални дейности“.

II.7. Директорът на Общинско социално предприятие “Социални дейности“ има следните права и задължения:

1. Ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общинския съвет Никола Козлево и заповедите на Кмета на Община Никола Козлево или определен от него заместник-кмет;

2. Представлява предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица;

3. Осъществява оперативното ръководство на дейността на предприятието;

4. Разработва и предлага на кмета на общината за утвърждаване Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организация на стопанската му дейност;

5. Разработва и предлага на кмета на общината за утвърждаване Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в предприятието;

6. Разработва и предлага на кмета на общината за утвърждаване Вътрешни правила за система за финансово управление и контрол на предприятието;

7. Посочва при кореспонденция с институции и граждани наименованието на предприятието, адреса на управление, телефон, факс и имейл за връзка;

8. Организира изготвянето, актуализирането и представянето на:

а) проект на план сметка за съответната финансова година;

б) отчети за осъществената стопанска дейност на предприятието на всяко тримесечие;

в) длъжностно щатно разписание за утвърждаване от кмета на общината;

г) при наличието на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и структурата на персонала, директорът представя мотивирано предложение за промени до кмета на общината въз основа на което последният внася в общинския съвет предложение за промяна на правилника в частта, касаещи числения състав и структурата на предприятието;

9. Организира и провежда възлагането на обществени поръчки след изрично упълномощаване от кмета на общината:

10. Сключва договори за отдаване под наем на имоти или вещи – общинска собственост, предоставени на общинското предприятие, съобразно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

11. Утвърждава длъжностните характеристики на персонала на предприятието;

12.  Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието;

13.  Налага дисциплинарни наказания и извършва всякакви други действия в качеството си на работодател по смисъла на Кодекса на труда;

14. Изпълнява и други служебни задачи, възложени му от кмета на общината или определен от него заместник-кмет.

III. Условия, на които следва да отговарят участниците в публичния подбор:

1. Степен на образование – висше.

2. Минимална образователно-квалификационна степен – Бакалавър.

3. Специалности, по които е придобито образованието: от област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“, съгласно ПМС № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.

4.  Професионален опит според областта на образование – 1 година.

5. Специфични изисквания: компютърни умения – Word, Excel, Internet.

IV. Ограничения за заемане на длъжността:

Не може да бъде директор на общинското предприятие лице което:

1. е осъдено на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, е лишено от правото да упражняват търговска дейност или да заема материално отчетническа длъжност;

2. от свое или чуждо име извършва търговски сделки;

3. участва в събирателни или командитни дружества или дружества с ограничена отговорност;

4. е управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на търговски дружествата;

5. заема друга длъжност или извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с правното му положение.

V. Възнаграждение по трудов договор: от 510 лева до 970 лева.

VI. Необходими документи:

1. Заявление за допускане до участие в публичния подбор (Образец № 1);

2. Разработена концепция за развитието дейността на Общинско социално предприятие “Социални дейности“ за тригодишен период;

3. Автобиография (Образец № 2);

4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

6. Декларация с която кандидата декларира липсата на ограниченията за заемането на длъжността (Образец № 3).

VII. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават до 17.00 часа на 04.09.2018 г. в стая № 1, „Деловодство”, с. Никола Козлево, област Шумен, пл. „23-ти септември” №5.

Задължителните образци на документи са неразделна част от настоящата заповед и са публично достъпни на адрес http://nikolakozlevo.bg/bg/projects/BG05M9OP001-2-010-0278.

Заявленията за участие в публичния подбор, концепцията за развитие и всички съпътстващи документи към заявлението се подават в деловодството на община Никола Козлево в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата и се завеждат в деловодната система на общината. За всяко постъпило заявление се издава удостоверение в което се посочват имената на подателя, датата и часът на приемането му.

 

VIII. Списъците и всички съобщения във връзка с публичния подбор, ще се обявяват публично на таблото на входа на Общинска администрация с. Никола Козлево, както и на интернет страницата на общината.

 

 

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ,

Кмет на община Никола Козлево

 

Публикувано на 03.08.2018 г.