Заповед за прекратяване на публичен подбор за директор на Общинско социално предприятие "Социални дейносто“

публикуивано на 28.09.2018 г.


 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати - Процедура за провеждане на публичен подбор за избор на директор на общинско социално предприятие „Социални дейности“

публикуивано на 27.09.2018 г.


 

Удължаване на срок за прием на документи по процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Директор на Общинско социално предприятие „Социални дейности“

публикуивано на 11.09.2018 г.


 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати - Процедура за провеждане на публичен подбор за избор на директор на общинско социално предприятие „Социални дейности“

публикуивано на 10.09.2018 г.


 

ЗАПОВЕД

№ РД – 279/02.08.2018 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.3 от Наредба за създаване управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на община Никола Козлево

ОБЯВЯВАМ:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

I. Публичния подбор се провежда на три етапа:

1.   Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

2. Представяне от кандидатите на концепция за развитието и дейността на Общинското предприятие за тригодишен период;

3. Интервю с кандидатите.

II. Описание на длъжността:

II.1. Социалното предприятие развива дейности, имащи изразен социален ефект спрямо лицата от уязвими групи с цел:

1. Подобряване на жизненото им равнище;

2. Ефективното им социално включване.

II.2. Основната цел на Общинското социално предприятие е осигуряване на заетост на лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, в т.ч. следните целеви групи:

1. продължително безработни лица за период по-дълъг от 12 месеца;

2. безработни младежи до 29 годишна възраст;

3. безработни над 54 годишна възраст.

II.3. Социалното предприятие се създава за изпълнението на дейности и услуги по проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, и има следния предмет на дейност:

1. приготвяне на топла храна за консумация на място в столова и разнос по домове, училища и работни места за желаещи от всички населени места на общината;

2. поддръжка, косене и оформяне на зелени площи, паркове и градинки, затревяване, засаждане на цветни лехи;

3. прочистване на дерета, поддръжка на гробищни паркове, чистене на сняг и опесъчаване, пролетно почистване, резитба на клони и почистване на есенни листа.

II.4. Общинско социално предприятие “Социални дейности“ се управлява от Директор, който се назначава и освобождава от Кмета на общината по трудов договор за срок от три години, след провеждане на публичен подбор по реда на Наредбата за създаване управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на община Никола Козлево.

II.5. Директорът на предприятието ежемесечно до 25-то число на текущия месец представя на Кмета на община Никола Козлево план-сметка за предстоящия месец и отчет за приходите и разходите за предходния месец, придружен с анализ на изпълнението.

II.6. След приключването на всяко тримесечие в срок 10 число на следващия месец, Директорът на предприятието представя в общински съвет Никола Козлево – отчет, подробен анализ на резултатите придружен с доклад за дейността на социалното предприятие „Социални дейности“.

II.7. Директорът на Общинско социално предприятие “Социални дейности“ има следните права и задължения:

1. Ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общинския съвет Никола Козлево и заповедите на Кмета на Община Никола Козлево или определен от него заместник-кмет;

2. Представлява предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица;

3. Осъществява оперативното ръководство на дейността на предприятието;

4. Разработва и предлага на кмета на общината за утвърждаване Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организация на стопанската му дейност;

5. Разработва и предлага на кмета на общината за утвърждаване Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в предприятието;

6. Разработва и предлага на кмета на общината за утвърждаване Вътрешни правила за система за финансово управление и контрол на предприятието;

7. Посочва при кореспонденция с институции и граждани наименованието на предприятието, адреса на управление, телефон, факс и имейл за връзка;

8. Организира изготвянето, актуализирането и представянето на:

а) проект на план сметка за съответната финансова година;

б) отчети за осъществената стопанска дейност на предприятието на всяко тримесечие;

в) длъжностно щатно разписание за утвърждаване от кмета на общината;

г) при наличието на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и структурата на персонала, директорът представя мотивирано предложение за промени до кмета на общината въз основа на което последният внася в общинския съвет предложение за промяна на правилника в частта, касаещи числения състав и структурата на предприятието;

9. Организира и провежда възлагането на обществени поръчки след изрично упълномощаване от кмета на общината:

10. Сключва договори за отдаване под наем на имоти или вещи – общинска собственост, предоставени на общинското предприятие, съобразно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

11. Утвърждава длъжностните характеристики на персонала на предприятието;

12.  Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието;

13.  Налага дисциплинарни наказания и извършва всякакви други действия в качеството си на работодател по смисъла на Кодекса на труда;

14. Изпълнява и други служебни задачи, възложени му от кмета на общината или определен от него заместник-кмет.

III. Условия, на които следва да отговарят участниците в публичния подбор:

1. Степен на образование – висше.

2. Минимална образователно-квалификационна степен – Бакалавър.

3. Специалности, по които е придобито образованието: от област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“, съгласно ПМС № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.

4.  Професионален опит според областта на образование – 1 година.

5. Специфични изисквания: компютърни умения – Word, Excel, Internet.

IV. Ограничения за заемане на длъжността:

Не може да бъде директор на общинското предприятие лице което:

1. е осъдено на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, е лишено от правото да упражняват търговска дейност или да заема материално отчетническа длъжност;

2. от свое или чуждо име извършва търговски сделки;

3. участва в събирателни или командитни дружества или дружества с ограничена отговорност;

4. е управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на търговски дружествата;

5. заема друга длъжност или извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с правното му положение.

V. Възнаграждение по трудов договор: от 510 лева до 970 лева.

VI. Необходими документи:

1. Заявление за допускане до участие в публичния подбор (Образец № 1);

2. Разработена концепция за развитието дейността на Общинско социално предприятие “Социални дейности“ за тригодишен период;

3. Автобиография (Образец № 2);

4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

6. Декларация с която кандидата декларира липсата на ограниченията за заемането на длъжността (Образец № 3).

VII. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават до 17.00 часа на 04.09.2018 г. в стая № 1, „Деловодство”, с. Никола Козлево, област Шумен, пл. „23-ти септември” №5.

Задължителните образци на документи са неразделна част от настоящата заповед и са публично достъпни на адрес http://nikolakozlevo.bg/bg/projects/BG05M9OP001-2-010-0278.

Заявленията за участие в публичния подбор, концепцията за развитие и всички съпътстващи документи към заявлението се подават в деловодството на община Никола Козлево в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата и се завеждат в деловодната система на общината. За всяко постъпило заявление се издава удостоверение в което се посочват имената на подателя, датата и часът на приемането му.

 

VIII. Списъците и всички съобщения във връзка с публичния подбор, ще се обявяват публично на таблото на входа на Общинска администрация с. Никола Козлево, както и на интернет страницата на общината.

 

 

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ,

Кмет на община Никола Козлево

 

Публикувано на 03.08.2018 г.