ЗАПОВЕД

№ РД – 319/10.09.2018 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 8 от Наредба за създаване управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на община Никола Козлево

НАРЕЖДАМ:

1. Срокът на прием на документи по процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Директор на Общинско социално предприятие „Социални дейности“, определен със Заповед № РД-279/02.08.2018 г., да бъде удължен с 15 дни.

2. Актуален срок и място за подаване на документите:

Документите се подават до 17.00 часа на 26.09.2018 г. в стая № 1, „Деловодство”, с. Никола Козлево, област Шумен, пл. „23-ти септември” №5.

Задължителните образци на документи са публично достъпни на адрес http://nikolakozlevo.bg/bg/projects/BG05M9OP001-2-010-0278.

Съгласно Заповед № РД-279/02.08.2018 г. Заявленията за участие в публичния подбор, концепцията за развитие и всички съпътстващи документи към заявлението се подават в деловодството на Община Никола Козлево в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата и се завеждат в деловодната система на общината. За всяко постъпило заявление се издава удостоверение, в което се посочват имената на подателя, датата и часът на приемането му.

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ,

Кмет на община Никола Козлево

 

 

публикуивано на 11.09.2018 г.