АЛЕРИОН БЪЛГАРИЯ

 


 

 

 

"АЛЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД

 


 


Инвестиционно намерение от "Алерион България" АД гр. София за разработване на проект за вятърен парк в землищата на населените места на община Никола Козлево . Чистата енергия е водеща в производството на компанията в Италия, която се фокусира изключително върху производството на "зелена енергия" от ветрогенераторни паркове. В България Алерион има намерение да изгради няколко ветрови парка с обща инсталирана мощност над 150 MW. Проектите са в землището на община Никола Колзево (село Никола Козлево и село Вълнари) да бъде изграден парк с мощност около 40/50 MW.