ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК

 

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

 

 

Фирма Рекар е дружество с ограничена отговорност с адрес на регистрация с.Аксаково,ул.Митко Палалузов 25, представлявано от Петър Косев Петров, дружеството е взело решение за изграждането и пускане в експлоатация на  три Фотоволтаични електро централи, всяка от които с мощност 100kW. в с.Никола Козлево, общ. Никола Козлево съответно в УПИ IV-271, УПИ V-264, УПИ X-265.

Трите проекта са със срок на експлоатация до 20 години. При реализацията на инвестиционния проект фирмата ще разкрие нови работни места за хора от общината и региона.