РУЖИЦА УИНД

 

 


 

 

"РУЖИЦА УИНД" ООД

 


 

 

Инвестиционни намерения на "Ружица Уинд" ООД е от 2010 година и в приложените към него документи е представено описание на територията на ветроенергийния парк, за който се иска лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект, а именно предвижда се изграждане на енергиен обект "Ружица Уинд" в землищата на село Лятно и село Долина, община Каолиново, област Шумен и в землищата на село Ружица и село Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен. Предвижда се обектът да бъде разположен върху шестнадесет поземлени имота, в които ще бъдат монтирани ветрогенератори и един поземлен имот, предназначен за изграждане на повишаваща подстанция на енерийния обект.

Общата площ на имотите, върху които ще се реализира проектът е 210,368 дка, като за изпълнението му ще се използват само 16,500 дка, за които е променен начинът на трайно ползване на земята по реда на Закона за опазване на земеделските земи. Съгласно представените разчети от фирмата, ветроенергийният парк следва да бъде въведен в експлоатация до октомври 2012 г.