Препис-извлечение от Протокол № 3

Препис-извлечение от Протокол № 3

Качено на 27.11.2015 г.

Сдружение „Регионално управление на отпадъците –  Добрич”

Град Добрич, ул. „България” 12, тел.: 058/601-203, факс 058/600-166

 


Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ

3

от Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“

проведено на 16 ноември 2015 г., 10:00 часа,

бизнес зала на Община град Добрич

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на председател на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ 3 – 1:

Общото събрание на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ избира г-н Йордан Йорданов – Кмет на Община град Добрич за председател на регионалното сдружение.

Срокът, за който г-н Йорданов ще бъде председател на регионалното сдружение, съвпада с мандата му на кмет.

Гласували: 9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Информация по изпълнение на проект DIR 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“.

С кратка прожекция на филм присъстващите бяха запознати с обектите на регионалната система и с нейното функциониране.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за подписване на допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ, във връзка с удължаване на срокове за изпълнение на дейностите, по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ 3 – 3:

1. Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич“, дава съгласие за подписване на Допълнително споразумение № 6 към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR 5112122-С011 по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, съгласно Приложение № 1.

2. Допълнителното споразумение да се подпише от кмета на община град Добрич, за което кметовете на общините от регион Добрич го упълномощават. Пълномощните, нотариално заверени следва да бъдат предоставени в Община град Добрич в срок до 20.11.2015 г. , заедно с копие на решението на ОИК за избор на кмет.

Гласували: 9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

(п)

Йордан Йорданов – Кмет на Община град Добрич

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(п)

Радостина Колева, ст. експерт АО

Приложение № 1

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 6

към Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C011/14.12.2012г.

МИНИСТEРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ с БУЛСТАТ/ЕИК 000697371, представлявано от Ивелина Василева – Министър и Антоанета Събкова, началник на отдел „Финансова дейност” в Главна Дирекция “Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА”, с адрес: гр. София п.к.1000, район Оборище, бул. “Кн. Мария Луиза” № 22, наричано по-долу Договарящ орган, от една страна,

и

ОБЩИНА ДОБРИЧ с БУЛСТАТ/ЕИК 000852932 представлявана от Йордан Тошков Йорданов, в качеството му на кмет на Община Добрич и Николинка Михайлова Михайлова, главен счетоводител на Община Добрич, с адрес  гр. Добрич, п.к. 9300, ул. „България” №12, наричан по-долу Бенефициент,

и

СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ДОБРИЧ“ представлявано от ……………………., в качеството му на председател на Сдружението, с адрес гр. Добрич, п.к. 9300, ул. „България” №12, наричан по-долу Партньор,

и

ОБЩИНА ДОБРИЧКА с БУЛСТАТ/ЕИК 000852188 представлявана от Тошко ………. Петков, в качеството му на кмет на Община Добричка, с адрес гр.Добрич, п.к. 9300, ул. „Независимост” № 20, наричан по-долу Партньор,

и

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ с БУЛСТАТ/ЕИК 000852925 представлявана от Живко Жеков Георгиев, в качеството му на кмет на Община Тервел, с адрес  гр. Тервел, п.к. 9450, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” №8, наричан по-долу Партньор,

и

ОБЩИНА КАВАРНА с БУЛСТАТ/ЕИК 000852697 представлявана от Нина ........... Ставрева, в качеството й на кмет на Община Каварна, с адрес гр. Каварна, п.к. 9650, ул. „Добротица” №26, наричан по-долу Партньор,

и

ОБЩИНА БАЛЧИК с БУЛСТАТ/ЕИК 000852544 представлявана от Николай Добрев Ангелов, в качеството му на кмет на Община Балчик, с адрес гр. Балчик, п.к. 9600, пл. „21 септември” №6, наричан по-долу Партньор,

и

ОБЩИНА ШАБЛА с БУЛСТАТ/ЕИК 000852957 представлявана от Мариян ………… Жечев, в качеството му на кмет на Община Шабла, с адрес гр. Шабла, п.к. 9680, ул. „Равно поле” №35, наричан по-долу Партньор,

и

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО с БУЛСТАТ/ЕИК 000852633 представлявана от Валентин …………… Димитров, в качеството му на кмет на Община Генерал Тошево, с адрес гр. Генерал Тошево, п.к. 9500, ул. „Васил Априлов” №5, наричан по-долу Партньор,

и

ОБЩИНА КРУШАРИ с БУЛСТАТ/ЕИК 000852754 представлявана от Добри Стоянов Стефанов, в качеството му на кмет на Община Крушари, с адрес с. Крушари, община Крушари, област Добрич, п.к. 9410, ул. „Девети септември№3А, наричан по-долу Партньор,

и

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО с БУЛСТАТ/ЕИК 000931568 представлявана от Ешреф ………… Реджеб, в качеството му на кмет на Община Никола Козлево, с адрес с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен, п.к. 9955, пл. „23ти Септември” №5, наричан по-долу Партньор, от друга страна

се споразумяха за следното:

на основание чл. 137 от Общите условия за сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на инфраструктурни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” на договор № DIR-5112122-C011/14.12.2012г., наричан по-долу Договорът се сключи настоящото споразумение за следното:

§. 1. Разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Договора се изменя както следва:

„Чл. 5. (1) Бенефициентът се задължава да изпълни всички дейности, включени в одобреното за финансиране проектно предложение, представляващо Приложение № 3 към Договора в срок до 31.12.2015 г.“

Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от подписания между страните договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C011/14.12.2012г.

Всички останали клаузи от Договора за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C011/14.12.2012г. остават непроменени.

Настоящото споразумение влиза в сила от 31.10.2015 г.

Споразумението се състави и подписа в 13 еднообразни екземпляра – три за Договарящия орган и един за Бенефициента – община Добрич и по един за всеки от  Партньорите - Сдружение „Регионално управление на отпадъците –Добрич” и общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево.

ЗА ДОГОВАРЯЩ ОРГАН:

ЗА БЕНЕФИЦИЕНТ:

…………………………

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА,

Министър на околната среда и водите

…………………………

Йордан Йорданов

Кмет на община Добрич

…………………………

АНТОАНЕТА СЪБКОВА,

Началник на отдел „Финансова дейност” в Главна Дирекция Оперативна програма „Околна среда“

…………………………

Николинка Михайлова

Главен счетоводител на община Добрич

Дата …………….……

Място ……………….

Дата …………….……

Място ……………….

ЗА ПАРТНЬОР СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ДОБРИЧ“:

…………………………

……………………………..

Председател на Сдружението

Дата …………….……

Място ……………….

ЗА ПАРТНЬОР ОБЩИНА ДОБРИЧКА

…………………………

ТОШКО ПЕТКОВ

Кмет на община Добричка

Дата …………….….……

Място ................................

ЗА ПАРТНЬОР ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

…………………………

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Тервел

Дата …………….….……

Място ................................

ЗА ПАРТНЬОР ОБЩИНА КАВАРНА

…………………………

НИНА СТАВРЕВА

Кмет на община Каварна

Дата …………….….……

Място ................................

ЗА ПАРТНЬОР ОБЩИНА БАЛЧИК

…………………………

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик

Дата …………….….……

Място ................................

ЗА ПАРТНЬОР ОБЩИНА ШАБЛА

…………………………

МАРИЯН ЖЕЧЕВ

Кмет на община Шабла

Дата …………….….……

Място ................................

ЗА ПАРТНЬОР ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

…………………………

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

Кмет на община Генерал Тошево

Дата …………….….……

Място ................................

ЗА ПАРТНЬОР ОБЩИНА КРУШАРИ

…………………………

ДОБРИ СТЕФАНОВ

Кмет на община Крушари

Дата …………….….……

Място ................................

ЗА ПАРТНЬОР ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

…………………………

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

Кмет на община Никола Козлево

Дата …………….….……

Място ................................