ОБЯВА - ТЪРГ 17.02.2012 г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВЯВА

І. Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 5 години на:

1. Общински недвижим имот – Поземлен имот №2 в УПИ І от кв.2   с площ от 500 кв.м..находящ се в с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево с първоначална цена в размер на : 400 лева

Търгът ще се проведе на 17.02.2012г. /петък/ от 10,30 часа в заседателна зала №2 на община Никола Козлево.

 

 

ОБЯВЯВА

І. Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 3 години на:

1. Общински недвижим имот – “ Навес и работилница” с площ от 101 кв.м.находящ се в с. Ружица, общ. Никола Козлево с първоначална цена в размер на :

1.1 С търговска цел – 151,50 лв.

1.2 С производствена цел – 131,30 лв.

Търгът ще се проведе на 17.02.2012г. /петък/ от 11,00 часа в заседателна зала №2 на община Никола Козлево.

 

За информация тел.05328/20-22